ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏಕರೂಪನೆ ( 2 , 2 )
ಏಕರೂಪನೆನ್ನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಲವ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಏಕಲ್ಲವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಏಕವ ( 1 , 1 )
ಏಕವಚನಂಗಳನಾಗಅಂಡಲೆದು ( 1 , 1 )
ಏಕವನು ( 1 , 1 )
ಏಕವರ್ಣವಾಗಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಏಕವಾಗಿ ( 7 , 5 )
ಏಕವಾಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಏಕವಾಗಿಹ ( 2 , 2 )
ಏಕವಾಗೋ ( 1 , 1 )
ಏಕವಾದ ( 1 , 1 )
ಏಕವಾದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಏಕವಾರ ( 2 , 2 )
ಏಕವಾವುದು ( 1 , 1 )
ಏಕವಿಂಶತಿ ( 3 , 3 )
ಏಕವಿಂಶತಿಪದ ( 1 , 1 )
ಏಕವಿಂಶತಿಸುರೂಪ ( 1 , 1 )
ಏಕವೀರಸ್ವಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಏಕವೆ ( 1 , 1 )
ಏಕವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಏಕವೆಂಬು ( 1 , 1 )
ಏಕವೇ ( 1 , 1 )
ಏಕಶಾಂತನ ( 1 , 1 )
ಏಕಶ್ಯಾಂತನೀತ ( 1 , 1 )
ಏಕಸೂಚಕ ( 1 , 1 )
ಏಕಸ್ಥಾಪಕಏಕಭೋಜಕ ( 1 , 1 )
ಏಕಸ್ವರಾಟ್ ( 1 , 1 )
ಏಕಾ ( 5 , 5 )
ಏಕಾಕಾರ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಕಾರದಲೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಕಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಕಾರವೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಕಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂಕಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಕಿಯಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಕ್ಷರ ( 3 , 1 )
ಏಕಾಕ್ಷರಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂಗಿಯಾಗುಣಬೇಡ ( 2 , 1 )
ಏಕಾಗ್ರ ( 3 , 2 )
ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತವೇ ( 2 , 2 )
ಏಕಾಗ್ರತೆಯೊಳಾಡಿಸಮ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಗ್ರನೇಕಾಂಗನನೀಕಂಡ್ಹೇಳವಮಾನ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಗ್ರೇ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂಘ್ರಿಯಲಿಬೆಳೆದು ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂತ ( 49 , 31 )
ಏಕಾಂತಕಾಂತೆರೊಳಾಡುವ ( 1 , 1 )