ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತವಾದ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಸತಿಯರಿಗೆರಡೂನ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಸಾರ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಿ ( 10 , 9 )
ಉಕ್ತಿಗನು ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಿಗಳಾಚೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಉಕ್ತಿಗೊಶರಮಾಡಿಕೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಿಮಾತ್ರದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಿಯ ( 3 , 3 )
ಉಕ್ತಿಯನು ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲರ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಿಲಾಲಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಉಕ್ತಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಿಲಿಪುಳಕ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತ್ಯನುಸರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತ್ಯನುಸಾರಾಚರಿಸುತಲಿಪ್ಪುದೆ ( 1 , 1 )
ಉಗ ( 1 , 1 )
ಉಗದೆ ( 1 , 1 )
ಉಗಮ ( 3 , 3 )
ಉಗಮದ ( 1 , 1 )
ಉಗಮವು ( 1 , 1 )
ಉಗಮಸ್ಥಾನದ ( 1 , 1 )
ಉಗರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಉಗರು ( 1 , 1 )
ಉಗಾಭೋಗ ( 26 , 7 )
ಉಗಾಭೋಗಕರುಣವಾರಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಉಗಾಭೋಗನಿತ್ಯಪುರಂದರವಿಠಲರೇಯ ( 1 , 1 )
ಉಗಾಭೋಗಶ್ರೀಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಉಗಾಭೋಗಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಿ ( 1 , 1 )
ಉಗಿ ( 2 , 2 )
ಉಗಿದಸಿಯ ( 1 , 1 )
ಉಗಿದು ( 1 , 1 )
ಉಗೀ ( 1 , 1 )
ಉಗು ( 1 , 1 )
ಉಂಗುಟ ( 2 , 1 )
ಉಂಗುಟದ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುಟದಲಿ ( 2 , 2 )
ಉಂಗುಟದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುಟದಿಂ ( 3 , 3 )
ಉಂಗುಟದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರ ( 24 , 14 )
ಉಂಗುರಅನೇಕ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರಕೊರಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರಗಳನು ( 1 , 1 )