ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಂಗಿತಙ್ಞರ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತಜÕರು ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತಜÕಳೆ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತಜನ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತಜ್ಞ ( 5 , 5 )
ಇಂಗಿತಜ್ಞನೀನೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತಜ್ಞನು ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತಜ್ಞರ ( 2 , 2 )
ಇಂಗಿತಜ್ಞಳೆ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತದ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತದಾವನ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತರ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತವ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತವನರಿತು ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತವನರಿದು ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತವನರುಹಲು ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತವನೀವುದುಪ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತವನು ( 2 , 2 )
ಇಂಗಿತವರಿತಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತವರಿತು ( 5 , 4 )
ಇಂಗಿತವರಿವಗೆ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತವೀಯುವ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತಾಭೀಷ್ಟದ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತಾರ್ಥವೀವ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತೇಶನು ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತೇಷ್ಟದಾತಾರ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿತ್ಹೇಳಿದ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿಥೇಳಿದ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಇಂಗು ( 2 , 1 )
ಇಂಗುಗೊಡದೆಯೆಲ್ಲರ್ಗಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಇಂಗುಹಚ್ಚಿಸುವರ್ಣದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಇಗೋ ( 3 , 3 )
ಇಂಗ್ಲೀಷು ( 1 , 1 )
ಇಚÉ್ಭಯಸುರಧೇನುಸುಂದರ ( 1 , 1 )
ಇಂಚರ ( 1 , 1 )
ಇಚಿದು ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಚಾಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಚಾಪೂರಿತ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿರೂಪದಿ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಚಿಪವನವಾಸ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಚೆ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಚೆಯಗಳವಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಚೆಯಲಿರು ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಚೇ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಚೈಸಿ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಚೈಸುತಾ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛ ( 2 , 2 )