ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದ್ವಿತೀಯೇಕಾದಶಿಯೊಳುಪ್ರಕಟಿತಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿದಶರೂಪವು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿದಶಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿದಳ ( 3 , 3 )
ದ್ವಿದಳಕಮಲ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿದಳಾತ್ಮಕದಪರಾಧ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿದ್ಯ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿದ್ವಯು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿನಯನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿನವಗಳನ್ನಧರಿಪ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿನವರೂಪದಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿನೃಷಚವೇಷಾಪುರಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಪ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಪÀವರವರದನೇ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಪಂಚಶಿರನು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಪತುಂಡ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಪದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಪದೇ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಪವರ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಪಿಂಚಕಲ್ಪವ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಪ್ರವರ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಭು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಭುಜನು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಮಲ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಯುಗ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿರದ ( 8 , 6 )
ದ್ವಿರದನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿರದವಕ್ತ್ರತಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿರದವರದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿರದಾರಿಪುದೇವ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿರಾಜತೇಜ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿರೂಪದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿವಿಧ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿವಿಧವಿಂದಿಗೇ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಶತ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಷಡಾಬ್ದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಸ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಸಹಸ್ರ ( 2 , 2 )
ದ್ವೀ- ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪ ( 3 , 3 )
ದ್ವೀಪಕೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪಕ್ಕೊಡೆಯನೇ ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪದಂದಿರುವ ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರಲು ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪದೊಳು ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪದೊಳುದಿಸಿತೀರೂಪ ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪವ ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪವನ್ನು ( 1 , 1 )
ದ್ವೀಪವಾಸಿ ( 1 , 1 )