ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘೂಕಗಾದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಘೂಕದ ( 1 , 1 )
ಘೂಕಾ ( 1 , 1 )
ಘೂರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಘೂರ್ಣನ ( 1 , 1 )
ಘೂಳಿಗಳಳಿಯುತ ( 1 , 1 )
ಘೂಳೆಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಘೃಣಿ ( 5 , 2 )
ಘೃಣಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಘೃಣಿಶೌರಿಶ್ರೀರಮಾಪತಿ ( 1 , 1 )
ಘೃಣೀಯೇ ( 1 , 1 )
ಘೃತ ( 22 , 17 )
ಘೃತ-ಸಕ್ಕರೆ ( 1 , 1 )
ಘೃತಕುಂಭಗಳಧರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಘೃತಕ್ಷೀರ ( 1 , 1 )
ಘೃತಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘೃತಘನ ( 1 , 1 )
ಘೃತದ ( 2 , 2 )
ಘೃತದಧಿ ( 1 , 1 )
ಘೃತದೋಸೆ ( 1 , 1 )
ಘೃತಧಾರೆ ( 1 , 1 )
ಘೃತಪಯೋದಧಿತಕ್ರ ( 1 , 1 )
ಘೃತಂಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಘೃತಭಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಘೃತಮೋಪ್ತದಿಂದಲಿ1 ( 1 , 1 )
ಘೃತವ ( 1 , 1 )
ಘೃತವ3 ( 1 , 1 )
ಘೃತವನಂದು ( 1 , 1 )
ಘೃತವರ್ತಿತ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಘೃತವಾಗದಂತೆಸೂರಿಜನರ ( 1 , 1 )
ಘೃತವಾದ ( 1 , 1 )
ಘೃತವು ( 5 , 5 )
ಘೃತಶರ್ಕರಾದಿಗಳನಡಿಗಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘೃತಸಂ ( 1 , 1 )
ಘೃತಸಾರಾನ್ಹವ ( 1 , 1 )
ಘೃತಾದಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘೆಜ್ಜಿ ( 1 , 1 )
ಘೇಯಾ ( 1 , 1 )
ಘೇರಟಮಾನಖಳಸಂಕಟ ( 1 , 1 )
ಘೇರಿ ( 2 , 2 )
ಘೇಳೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಘೇಳೆನಿಸುತದÀ ( 1 , 1 )
ಘೊರ ( 6 , 6 )
ಘೊರಸುತಾನೆ ( 1 , 1 )
ಘೊರಾಕೃತಿಯಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಘೊರ್ಮಿಡೆ ( 1 , 1 )
ಘೊಷ ( 1 , 1 )
ಘೊಳ್ಳನೆ ( 1 , 1 )
ಘೋಟ ( 2 , 2 )
ಘೋಟಕಧ್ವಜಗೆ ( 1 , 1 )