ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಳಿಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯಬೇಕುಮಾನಾಪಮಾನವು ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯರು ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯಲಿಲ್ಲತಾಮಸವೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯಲು ( 4 , 4 )
ಅಳಿಯಿತು ( 2 , 1 )
ಅಳಿಯಿತೊ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯುತ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯುವ ( 3 , 3 )
ಅಳಿಯುವದು ( 2 , 2 )
ಅಳಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯೊ ( 3 , 2 )
ಅಳಿಯೋ ( 2 , 2 )
ಅಳಿವ ( 4 , 3 )
ಅಳಿವಂಥ ( 1 , 1 )
ಅಳಿವರೊ ( 1 , 1 )
ಅಳಿವಲ್ಲಕಂಸಾರಿ ( 1 , 1 )
ಅಳಿವಲ್ಲದು ( 1 , 1 )
ಅಳಿವವನೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿವಹರಿಯಾವ ( 1 , 1 )
ಅಳಿವಹುದೇ? ( 1 , 1 )
ಅಳಿವಾ ( 1 , 1 )
ಅಳಿವಿಂಗಳುವುದು ( 1 , 1 )
ಅಳಿವಿಲ್ಲದೆ ( 2 , 2 )
ಅಳಿವೀ ( 1 , 1 )
ಅಳಿವು ( 1 , 1 )
ಅಳಿವುಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಳಿವುದಙÁ್ಞನ ( 1 , 1 )
ಅಳಿವುದೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿವುದೆಲ್ಲನುಭವದ ( 1 , 1 )
ಅಳಿವೃಂದ ( 2 , 2 )
ಅಳಿವೆ ( 2 , 1 )
ಅಳಿವೆವೋ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಸಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಸಿ ( 6 , 4 )
ಅಳಿಸೀ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಸು ( 1 , 1 )
ಅಳಿಸುತ ( 2 , 2 )
ಅಳಿಸುವ ( 4 , 3 )
ಅಳಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಅಳಿಸೊಮುನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಅಳೀ ( 1 , 1 )
ಅಳುಕಡೌಲಿಸಿದ ( 2 , 2 )
ಅಳುಕದ ( 2 , 2 )
ಅಳುಕದಿಹ ( 1 , 1 )