ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಹಲ್ಲಾದನು ( 1 , 1 )
ಅಹಲ್ಲಾದವ ( 1 , 1 )
ಅಹವದೊಳ್ಮಾರನ ( 1 , 1 )
ಅಹವರಭಕ್ತಾಗ್ರಣಿ ( 1 , 1 )
ಅಹವರಾನಳವಿದು ( 1 , 1 )
ಅಹವು ( 1 , 1 )
ಅಹವೇಣಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಂಸಾಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಸುವಿಚಾರ ( 1 , 1 )
ಅಹಹ ( 6 , 6 )
ಅಹಹಂಸಹಯಾಸ್ಯವರಾಹಕೇಶವ ( 1 , 1 )
ಅಹಹಾ ( 2 , 1 )
ಅಹಾ ( 6 , 5 )
ಅಹಿ ( 11 , 5 )
ಅಹಿಕ ( 2 , 1 )
ಅಹಿಕದ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಕಾ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಕಾಮುಕವೊ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಗರುಡರು ( 1 , 1 )
ಅಹಿಗರುಡಾದ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಗಿರಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಗ್ಗುವ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತ ( 7 , 5 )
ಅಹಿತಕಾರಿಣಿಮಾಯೆಸಹಜ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತಜನ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತನೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತರ ( 2 , 2 )
ಅಹಿತರನಳುಹಿದಾ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತರನು ( 1 , 1 )
ಅಹಿತರವಂಡಣೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತರಾದ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತರಾದೆವೇನೋ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತರಿವರಲ್ಲಿವ್ಯಾಪ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತರೆಂದೆನುತ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತರೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತರೆಲ್ಲರ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತಲ್ಪ ( 3 , 3 )
ಅಹಿತಲ್ಪನ್ನಾಸೇವೆವಿಹಿತದಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತವ ( 2 , 1 )
ಅಹಿತವಗುಣ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತವಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತವಾಗುತಿರುವುದು ( 1 , 1 )
ಅಹಿತವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಹಿತವೆರಡನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಹಿತವೆರಡು ( 1 , 1 )
ಅಹಿತವೇನೆಂದೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತವೊ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತಸಂಕುಲಭೀಮ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತಸುಖದ ( 1 , 1 )