ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂದದೊಳೆನ್ನಯ ( 1 , 1 )
ಅಂದದ್ದು ( 1 , 1 )
ಅಂದದ್ವಸನ ( 1 , 1 )
ಅಂದನುವಾಗಿಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದನೆನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಂದನೋಡಿ ( 3 , 3 )
ಅಂದಪದಗಳನು ( 1 , 1 )
ಅಂದಂಬರೀಷನನು ( 1 , 1 )
ಅಂದಮಾತನು ( 1 , 1 )
ಅಂದಮಾತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದಮಾತು ( 1 , 1 )
ಅಂದಮಾದ ( 6 , 1 )
ಅಂದಮೃತವ ( 1 , 1 )
ಅಂದಮೇನಿಹ್ಯದು ( 1 , 1 )
ಅಂದರೀತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದರು ( 2 , 2 )
ಅಂದರೂಪಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂದರೆ ( 9 , 6 )
ಅಂದರೆನಲೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದರೆಭಾಳ ( 1 , 1 )
ಅಂದರೇನು ( 1 , 1 )
ಅಂದರೇನೋ ( 1 , 1 )
ಅಂದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದವ ( 5 , 4 )
ಅಂದವದನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದವನು ( 1 , 1 )
ಅಂದವನ್ನುಪಾಟಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದವರು ( 1 , 1 )
ಅಂದವರ್ಯಾರಲೊ ( 1 , 1 )
ಅಂದವರ್ಯಾರಲೊದೇಶದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದವಹ ( 1 , 1 )
ಅಂದವಳಲಕ್ಷ್ಯನಿಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದವಾಗಿ ( 3 , 3 )
ಅಂದವಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಂದವಾಗಿಹುದೇನೊ ( 1 , 1 )
ಅಂದವಾದ ( 9 , 9 )
ಅಂದವಾದಲಾದಿನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದವಾಯಿತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದವು ( 2 , 2 )
ಅಂದವೂ ( 1 , 1 )
ಅಂದವೆಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಅಂದವೆಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಅಂದಳೀಪರಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಳೀಪರಿಯು ( 1 , 1 )
ಅಂದಾ ( 1 , 1 )
ಅಂದಾಗಲೂ ( 1 , 1 )
ಅಂದಾಡಿದೂತ ( 1 , 1 )
ಅಂದಾದ ( 1 , 1 )
ಅಂದಾದರವನ್ಹಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದಾನು ( 1 , 1 )