ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಸುತೆಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಸುತ್ತಲು ( 1 , 1 )
ಅಸುದೇವ ( 1 , 1 )
ಅಸುನಾಥ ( 3 , 2 )
ಅಸುನಾಥನ ( 1 , 1 )
ಅಸುನಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಅಸುನಿಲ್ಲುವ ( 1 , 1 )
ಅಸುನೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುಪತಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುಪತಿಪರಿಕೃಷ್ಣ ( 1 , 1 )
ಅಸುಪತಿಯ ( 3 , 2 )
ಅಸುಪತಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುಪತಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುಪಾಲನ್ನೊಲುಮೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುಬಿಕ್ಷÀಣಾಳ್ಗಳು ( 1 , 1 )
ಅಸುಬಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಅಸುಬಿಡೆಚೋಳರಾಯಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುಮಯಜಲದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುಮೊಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುಯವ ( 1 , 1 )
ಅಸುರ ( 42 , 26 )
ಅಸುರಎಂದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಕರ್ಮದಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಕುಲ ( 4 , 4 )
ಅಸುರಕುಲಾಂತಕ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಕುಲಾಳಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಗಣಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಗೆ ( 4 , 4 )
ಅಸುರಜನ ( 1 , 1 )
ಅಸುರತಾತನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರನ ( 37 , 23 )
ಅಸುರನ[ವ] ( 1 , 1 )
ಅಸುರನಕೊಂದು-ವಸುಧೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಸುರನಂದನನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರನಂದನನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುರನಂದನಶ್ರೇಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಅಸುರನನ್ನು ( 3 , 2 )
ಅಸುರನಮುರಿದು ( 1 , 1 )
ಅಸುರನಾದ ( 1 , 1 )
ಅಸುರನಾಶ ( 1 , 1 )
ಅಸುರನಾಶಾ ( 1 , 1 )
ಅಸುರನಿಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುರನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರನಿಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಅಸುರನು ( 3 , 3 )
ಅಸುರನೊಡಲ ( 1 , 1 )
ಅಸುರನ್ನ ( 6 , 4 )
ಅಸುರನ್ನಆರ್ಭಟಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುರನ್ಹತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಸುರಭಂಜಕ ( 1 , 1 )