ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಸಲಿ ( 2 , 2 )
ಅಸಲಿಅಂದವಾಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಅಸಲು ( 1 , 1 )
ಅಸಂಶಯನಪ್ಪುದೆ ( 1 , 1 )
ಅಸಹಾಯ ( 2 , 2 )
ಅಸಹಾಯಕರ ( 1 , 1 )
ಅಸಹಾಯದಿಹÀಲವು ( 1 , 1 )
ಅಸಹಾಯಶೂರಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರಾಜಸೂಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಸಹ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಸಹ್ಯವಾಗಿನಿಂತು ( 1 , 1 )
ಅಸಹ್ಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿರಲಿಹೀನಮನುಜನಿವನು ( 1 , 1 )
ಅಸಾದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಸಾಧಾರಣ ( 2 , 2 )
ಅಸಾಧ್ಯ ( 2 , 2 )
ಅಸಾಧ್ಯಯೋಗಿದು ( 1 , 1 )
ಅಸಾರ ( 4 , 4 )
ಅಸಾರ್ಥಕತೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಸಿಕಕಂಟಕಬಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಸಿಕುಂತ ( 1 , 1 )
ಅಸಿಘ್ಯಾಳು ( 1 , 1 )
ಅಸಿಜÕಪ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಅಸಿತ ( 3 , 2 )
ಅಸಿತನ ( 1 , 1 )
ಅಸಿತಪಕ್ಷದಿಸಿರಿ ( 1 , 1 )
ಅಸಿತವಸನ ( 1 , 1 )
ಅಸಿತಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಅಸಿತಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಸಿಧರ ( 1 , 1 )
ಅಸಿಧಾರೆಗಂಜೆ ( 1 , 1 )
ಅಸಿನನೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಸಿನಾತತ್ವ ( 1 , 1 )
ಅಸಿಪದಲಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಅಸಿಪಿಡಿದನ ( 1 , 1 )
ಅಸಿಫ್ಯಾಳು ( 1 , 1 )
ಅಸಿಮಾಣದಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಸಿಯ ( 2 , 2 )
ಅಸಿಯಪತ್ರದಿಮನವನಿರಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಅಸಿಯಳುದ್ದರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಸಿಯಿಂದ ( 2 , 1 )
ಅಸಿಷ್ಯಾಳು ( 1 , 1 )
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ( 1 , 1 )
ಅಸೀನನಾಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಅಸು ( 7 , 6 )
ಅಸು- ( 1 , 1 )
ಅಸುಗಳಕೀಲಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುಗಳನು ( 1 , 1 )
ಅಸುಗಳನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುಗಳು ( 1 , 1 )
ಅಸುಗುಂದಿ ( 2 , 2 )