ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಸಮಮೂರುತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಮೋಕ್ಷಪದವಿ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಸಮರೂಪ ( 1 , 1 )
ಅಸಮರೆಂಡೊಡೆಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಸಮರೆಂದೇಳಿ ( 1 , 1 )
ಅಸಮರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಅಸಮರ್ಥನಾದನೇನೋ ( 1 , 1 )
ಅಸಮರ್ಥನೆ ( 1 , 1 )
ಅಸಮರ್ಥನೆಂದ ( 1 , 1 )
ಅಸಮರ್ಥರು ( 1 , 1 )
ಅಸಮಲಬಲವುಳ್ಳಂಥ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಲೀಲಅಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಲೀಲನ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಲೀಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಲೋಕದ ( 1 , 1 )
ಅಸಮವರ ( 1 , 1 )
ಅಸಮವಿಷಣವಿಷ್ಣು ( 1 , 1 )
ಅಸಮವೀರ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಶಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಶುಚಿಮನ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಶುಭದಿನ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಶೂರಾ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಸತ್ಸಂಗ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಸದಿ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಸಂಪದಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಸಹಸ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಸಾಹಸ ( 4 , 3 )
ಅಸಮಸಾಹಸದಿ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಸಾಹಸಧೇನುಕಾದಿಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಸಾಹಸರು ( 1 , 1 )
ಅಸಮಸುಖಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಸುಖದ ( 2 , 1 )
ಅಸಮಸುಖವ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಸೌಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಸೌಖ್ಯಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಹಿಮ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಹಿಮನ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಾ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಾಕ್ಷಚಾಪವನು ( 1 , 1 )
ಅಸಮಾಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಾನ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಾನದಾಸರೆನಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ಅಸಮಾನಯೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಾನಸಮಾ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಾನ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಾಯದಾಟವಾಡುತ ( 1 , 1 )
ಅಸಮೆನಂದೆನ ( 1 , 1 )
ಅಸಮೇ ( 1 , 1 )
ಅಸರರು ( 1 , 1 )