ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂದಚಂದದ ( 1 , 1 )
ಅಂದಚೆಂದಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಂದಜವದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಣ ( 7 , 5 )
ಅಂದಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಣದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಣದೈಶ್ವರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಂದಣವ ( 2 , 2 )
ಅಂದಣವನು ( 1 , 1 )
ಅಂದಣವನೇರಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಣವನೇರಿಕೊಂಡುಸಂದಣಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಣವನ್ನೇರಿ ( 2 , 2 )
ಅಂದಣವು ( 1 , 1 )
ಅಂದಣವೇರಲಿವಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದಣವೇರಿ ( 4 , 2 )
ಅಂದಣವೇರಿ[ದ] ( 1 , 1 )
ಅಂದಣವೇರಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಂದಣಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಣೇರಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದಣೇರಿದ ( 1 , 1 )
ಅಂದಣೈಶ್ವರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಂದದ ( 15 , 9 )
ಅಂದದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂದಂದಂದಂದದೀಗಾಯತ ( 1 , 1 )
ಅಂದದದಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಅಂದಂದಂದವ ( 1 , 1 )
ಅಂದದನು ( 2 , 2 )
ಅಂದದನ್ವಯದೊಳಿಟ್ಟಪುರಂದರ ( 1 , 1 )
ಅಂದದರಳ ( 1 , 1 )
ಅಂದದರ್ಚನೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂದದಲರ್ಜುನ ( 1 , 1 )
ಅಂದದಲಿ ( 4 , 4 )
ಅಂದದಲಿಯಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಅಂದದಲ್ಲೊಲಿದಿಲ್ಲಿಬಂದು ( 1 , 1 )
ಅಂದದಾ ( 2 , 1 )
ಅಂದದಾರತಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದದಿ ( 23 , 15 )
ಅಂದದಿ4 ( 1 , 1 )
ಅಂದದಿಕೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಂದದಿಂದ ( 7 , 4 )
ಅಂದದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂದದಿಂದಲಿನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂದದಿಂದಲೆಂದೆಂದಿಗು ( 1 , 1 )
ಅಂದದಿಂದಿರುವ ( 1 , 1 )
ಅಂದದಿಂದೊಂಬತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಂದದೀ ( 1 , 1 )
ಅಂದಂದು ( 3 , 2 )
ಅಂದದೆಮ್ಮಾಕಂದರ್ಪಾಲಿಸೆಂದರ್ ( 1 , 1 )
ಅಂದದೊಳಪ್ಪುತ ( 1 , 1 )
ಅಂದದೊಳು ( 1 , 1 )