ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ರೀಹರಿನಾಮಾಮೃತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿನಾರಾಯಣಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿನಿಜ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿನಿತ್ಯಭೂರಿಸೇವೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿನಿನ್ನದೇ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿನುಡಿದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಪಎಂಥಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಪದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಪದಕೆರಗುವುದು9 ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಪವಡಿಸಿರಲುಕವಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಪಾದ ( 2 , 2 )
ಶ್ರೀಹರಿಪಾದಕಾರತಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಪಾದವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಪಾದಾಂಬುಜದಲ್ಲಿಸದಾರತರಾದರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಪುರಂದರವಿಠಲ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಪೂಜಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯೆ ( 3 , 3 )
ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರೀತಿಬಡಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರೀತೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರೀತೆಶಂಭುಸಂಭಾವಿತೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಬಣಗುಜನರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಬರುವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತರ ( 2 , 2 )
ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತರೋದ್ಧಾರಿಎಂಥಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಮಹಿಮೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಮೂರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯ ( 112 , 50 )
ಶ್ರೀಹರಿಯಅಂದೆಮ್ಮೊಳು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯಅವತಾರಲೀಲಾನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯಂಗ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯಗುರುನಿರೂಪದಪರಿಅರಿದೆಡರದರಿದುಅರಿಅರುವರಿಗಂಜದಿಹ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯಚರಣ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯಚಿಂತಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯದೂರವಾದನೋ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯಧ್ಯಾನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯನಗಿಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯನರ್ಚಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯನಾಮಶುಭವು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯನಾವಾಗ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯನಾವಾಗಹುದುಗಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯನು ( 4 , 4 )
ಶ್ರೀಹರಿಯನುಡಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ( 2 , 2 )
ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನುಎಂದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನುಗುರುವಿನದ್ವಾರಾ ( 1 , 1 )