ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮದಾನ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮದಿ ( 10 , 7 )
ಗ್ರಾಮದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮದೊಳಗಣಾ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮದೊಳಗುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ( 2 , 2 )
ಗ್ರಾಮದೊಳು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮಧಾಮಗಳು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮನಂದಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮಮಹಿಷಿಎಂಬುವಲಿಕ್ರೋಡಜಾ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮಮುಜ್ವಲ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮವ ( 3 , 3 )
ಗ್ರಾಮವನೇಕಸ್ವಾಮ್ಯದಲಿತಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮವಾರ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮವಿಪ್ರಕನ್ಯಾದಿಗಳುಏನು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮವು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮಸೂಕರೆತ್ತ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನು ( 2 , 2 )
ಗ್ರಾಮಾ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮಾದರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿ ( 2 , 2 )
ಗ್ರಾಮಾಲಯ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮೇತೀರ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮ್ಯ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಮ್ಯವಚನ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾವವೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಸ ( 7 , 5 )
ಗ್ರಾಸಕಿಲ್ಲದವ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಸಕಿಲ್ಲದೆ ( 3 , 3 )
ಗ್ರಾಸಕೆದುರಿಡುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಸಕ್ಕನುಮಾನ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಸಕ್ಕಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಸಕ್ಕೆ ( 3 , 2 )
ಗ್ರಾಸಗಳ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಸದಲೀ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಸದ್ಹರಟೆಗಳನು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಸವ ( 4 , 4 )
ಗ್ರಾಸವಕೊಟ್ಟದ್ವಿಜನ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಸವನು ( 2 , 2 )
ಗ್ರಾಸವನೇ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಸವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಸವಾಗಬಹುದುಸುರಿವ ( 1 , 1 )
ಗ್ರಾಸವಾದೆನು ( 1 , 1 )