ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಡುವೆ ( 6 , 4 )
ಆಡುವೆಎಂದು ( 1 , 1 )
ಆಡುವೆನನಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಡುವೆನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಆಡುವೆರಡು ( 1 , 1 )
ಆಡುವೊ ( 1 , 1 )
ಆಡುಸೃಷ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಆಡೂ ( 1 , 1 )
ಆಡೂತ ( 1 , 1 )
ಆಡೂವ ( 1 , 1 )
ಆಡೆಎಣಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಡೆಂದರೆ ( 1 , 1 )
ಆಡೆನಲು ( 1 , 1 )
ಆಡೆಪದಸರೋಜವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಆಡೇನಂದರ ( 1 , 1 )
ಆಡೊ ( 2 , 2 )
ಆಡೊಲಜ್ಜೆಯ ( 1 , 1 )
ಆಡೋ ( 3 , 3 )
ಆಡೋದು ( 2 , 2 )
ಆಡೋದುಚಿತವೆ ( 1 , 1 )
ಆಡೋನೆ ( 1 , 1 )
ಆಡೋರು ( 2 , 1 )
ಆಡೋಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಡೋಳು ( 1 , 1 )
ಆಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಆಡ್ದಾಮೈಮೇಲ್ಭಾರವ ( 1 , 1 )
ಆಡ್ಯಮತವನುಕರಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಆಡ್ಯಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಆಡ್ಸುವರೊನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಆಢಕದೊಳಗಂಬರವನೆ ( 1 , 1 )
ಆಢಳ ( 1 , 1 )
ಆಣತಿಯ ( 1 , 1 )
ಆಣತಿಯಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಆಣತಿಯಂತಿರ್ಪುದಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಆಣತಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಆಣತಿಯಂತೆಮಾಣದೆ ( 1 , 1 )
ಆಣಯತನಾಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಣಿ ( 10 , 7 )
ಆಣಿಕಲ್ಲು ( 1 , 1 )
ಆಣಿನಿಟ್ಟುಒಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಣಿನಿಟ್ಟೆಬೆಕ್ಕಿನಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಆಣಿಮುತ್ತಿನ ( 2 , 2 )
ಆಣಿಮೆಂಟು ( 1 , 1 )
ಆಣಿಯ ( 2 , 2 )
ಆಣಿಯಥಟ್ಟನೆ ( 1 , 1 )
ಆಣಿಯನಿಟ್ಟರು ( 1 , 1 )
ಆಣಿಯನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಆಣಿಯನಿಟ್ಟುಒಪ್ಪಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಣಿಯನಿಟ್ಟುಮಾನವಎಂತು ( 1 , 1 )
ಆಣಿಯನಿಟ್ಟೆಒದರಿ ( 1 , 1 )