ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಖಿಯೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಯೊಳಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಸಖಿವಿಂದೆ ( 2 , 2 )
ಸಖಿವಿವರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಖಿಸು ( 1 , 1 )
ಸಖೀ ( 6 , 5 )
ಸಖೀಕೇಳೆ ( 1 , 1 )
ಸಖೀತಂದು ( 1 , 1 )
ಸಖುದೇವಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಖೆವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಖರೆಯುತಿರುಪತಿ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯ ( 10 , 9 )
ಸಖ್ಯಅವ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯಕ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯಕೆವೆಗ್ಗಳಕೊಡುವರುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯಗಳು ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯತನದಿ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯದನುವಾ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯದಲಿಆಲಯನಡೆಸುವಳಿರಲಿಬೇಕಯ್ಯಆಲಿಕುಣಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯದಂಸನ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯದಿ ( 2 , 2 )
ಸಖ್ಯದಿಂದ ( 2 , 1 )
ಸಖ್ಯದೋಷದಿ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯನಾದ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯನು ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯಭಕುತಿ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯಮಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯಮಾತ್ಮನಿವೇದನೆ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯವ ( 6 , 5 )
ಸಖ್ಯವನು ( 3 , 3 )
ಸಖ್ಯವನುಮರುತಾಂತರಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯವನೆ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯವನೊಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯವಾ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯವಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಸಖ್ಯವ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯಾ ( 4 , 4 )
ಸಂಖ್ಯಾಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯಾಂಗುಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯಾನಕ್ಕೂ ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯಾನವು ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯೆ ( 4 , 4 )
ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊ ( 1 , 1 )
ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ( 1 , 1 )