ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಡುತಿರುವ ( 2 , 2 )
ಆಡುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಆಡುತಿರ್ದನು ( 1 , 1 )
ಆಡುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಆಡುತಿಹನು ( 1 , 1 )
ಆಡುತಿಹಳು ( 1 , 1 )
ಆಡುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಆಡುತಿಹುದುಕ್ರಮತಪ್ಪಿ ( 1 , 1 )
ಆಡುತಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಆಡುತೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಆಡುತೆಳೆದುಂಬಿ ( 1 , 1 )
ಆಡುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಆಡುತ್ತಲಿದೆಒಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಆಡುತ್ತವರಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಆಡುತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಆಡುತ್ತಾಬಾರಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಆಡುದು ( 2 , 2 )
ಆಡುಬಾ ( 1 , 1 )
ಆಡುವ ( 32 , 20 )
ಆಡುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಆಡುವದು ( 2 , 2 )
ಆಡುವದೇನೊ ( 1 , 1 )
ಆಡುವನಂತೇಶನಿದಿರೊಳು ( 1 , 1 )
ಆಡುವನಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಆಡುವನೀಶ್ವರ ( 1 , 1 )
ಆಡುವನು ( 1 , 1 )
ಆಡುವನುಅಣುರೇಣು ( 1 , 1 )
ಆಡುವನೆ ( 1 , 1 )
ಆಡುವನೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಡುವರ ( 1 , 1 )
ಆಡುವರಾಟವ ( 1 , 1 )
ಆಡುವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಡುವರು ( 2 , 1 )
ಆಡುವರೆ ( 2 , 2 )
ಆಡುವರೇಚಕ ( 1 , 1 )
ಆಡುವವ ( 1 , 1 )
ಆಡುವಳು ( 1 , 1 )
ಆಡುವಾ ( 2 , 2 )
ಆಡುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಆಡುವಾಗಕಾಕುಮಾಡಲೇತಕಮ್ಮಪಮೊಸರ ( 1 , 1 )
ಆಡುವಾಟಕೊಪ್ಪಿದರೆಎದ್ದು ( 1 , 1 )
ಆಡುವಾಟಗಳು ( 1 , 1 )
ಆಡುವಾಟನಿನ್ನದೇನೊಓಡುವ ( 1 , 1 )
ಆಡುವಾಡು1ಆವಾವಸ್ಥೆಯ ( 1 , 1 )
ಆಡುವಿ ( 1 , 1 )
ಆಡುವುದಮಿತವು ( 1 , 1 )
ಆಡುವುದಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಆಡುವುದು ( 5 , 4 )
ಆಡುವುದೆ ( 1 , 1 )
ಆಡುವುದೇ ( 1 , 1 )