ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯಚ್ಚರಗೊಳದಾಧಮ ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರವಿಲ್ಲದೇ ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರವೆಂಬಾ ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರಿಕೆ11 ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರಿಕೆ23 ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರಿಕೆ30 ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರಿಕೆ34 ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರಿಕೆ4 ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರಿಕೆ6 ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರಿತು ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರಿಸಿತು ( 1 , 1 )
ಯಚ್ಚರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಯಜÉÕೀಶ ( 1 , 1 )
ಯಜÉೂೀಪವೀತ ( 1 , 1 )
ಯಜÉ್ಞೀಶ ( 1 , 1 )
ಯಜÉ್ಞೂೀಪವೀತ ( 1 , 1 )
ಯಜÉ್ಞೂೀಪವೀತನೆ ( 1 , 1 )
ಯಜÕ ( 8 , 4 )
ಯಜÕಕುಂಡದೊಳುಸುಮ್ಮನಾಹುತಿಯಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಯಜÕಗಾತ್ರ ( 1 , 1 )
ಯಜÕಗೆ ( 1 , 1 )
ಯಜÕಗೈದಿತ್ರ್ಯಂಬಕನ ( 1 , 1 )
ಯಜÕದತ್ತ ( 1 , 1 )
ಯಜÕನ ( 1 , 1 )
ಯಜÕನಧಿಷ್ಠಾನ ( 1 , 1 )
ಯಜÕನವನಜಪಾದ ( 1 , 1 )
ಯಜÕಪುರುಷಅಚ್ಯುತನೇ ( 1 , 1 )
ಯಜÕಪೂಜಾಗ್ರಣಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಯಜÕಭಿಕ್ಷವ ( 1 , 1 )
ಯಜÕಮಂಟಪದೆಡೆಗಾಗಿ4ಸುಷುಮ್ನವೆಂದೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಯಜÕಮೂರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಯಜÕರಕ್ಷಾಭ್ರಾಂಗಬುದ್ಧದಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಯಜÕವರಾಹಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮನ್ನ ( 1 , 1 )
ಯಜÕವಾಚರಿಸಿದವಿಧಿಪೂರ್ವಕದಿ ( 1 , 1 )
ಯಜÕವುಸುಪುಷ್ಟದಿ ( 1 , 1 )
ಯಜÕವೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಯಜÕಶ್ರೀಯು ( 1 , 1 )
ಯಜÕ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯಜಕರ ( 1 , 1 )
ಯಜಕಾ ( 1 , 1 )
ಯಜನ ( 1 , 1 )
ಯಜನಕಾರ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಯಜನವಾಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಯಜನಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಯಜಪದ ( 1 , 1 )
ಯಜಮಾನ ( 4 , 3 )
ಯಜಮಾನಗೆ ( 1 , 1 )
ಯಜಮಾನನು ( 1 , 1 )