ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರ ತೀರನಿಲಯನಮೋಸ್ವಾಮಿವರಾಹ ವೆಂಕಟನಾಯಕಸ್ವಾಮಿಪಾಹಿಪಾಹಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ರಾಹಿಸ್ವಾಮಿ ವರಾಹವೆಂಕಟನಾಯಕ ಪ.ಯಜÕಗಾತ್ರ ವಿಧಿನುತ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಯಜÕವರಾಹವೆಂಕಟನಾಯಕಯಜÕ ಭೋಕ್ತø ಹೇಮಾಂಬಕ ಹರಯಜÕವರಾಹವೆಂಕಟನಾಯಕ1ಭೂಭಯದೂರ ಧರಾಮನೋಹರಭೂವರಾಹ ವೆಂಕಟನಾಯಕಶೋಭಿತ ಬಾಲಚಂದ್ರೋಪಮಕ್ರೋಡಭೂವರಾಹ ವೆಂಕಟನಾಯಕ 2ಶ್ವೇತಾದ್ರೀಶಾರ್ಚಿತ ಪಾದಕಮಲಶ್ವೇತವರಾಹ ವೆಂಕಟನಾಯಕಪಾತಕಮೋಚಕಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಶ್ವೇತವರಾಹ ವೆಂಕಟನಾಯಕ 3
--------------
ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರು