ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮ'ಮೆಒದಗಿಯಜ'ುಳನಘವನೊದೆದು ( 1 , 1 )
ಮ'ಮೆಗಳ ( 2 , 1 )
ಮ'ಮೆಗಳನು ( 1 , 1 )
ಮ'ಮೆಗಳಾಮೆರೆವ ( 1 , 1 )
ಮ'ಮೆಯ ( 4 , 2 )
ಮ'ಮೆಯನು ( 2 , 2 )
ಮ'ಮೆಯನುಗುರುವಾಸುದೇವ ( 1 , 1 )
ಮ'ಮೆಯನುಪಠಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಮ'ಮೆಯನುಬರೆಯುವದಸಾಧ್ಯ ( 1 , 1 )
ಮ'ಮೆಯು ( 1 , 1 )
ಮ'ಮೆಯೂಶ್ರೀರಮಣ ( 1 , 1 )
ಮ'ಯನ್ನೀತನಿಂದಾಳಿಸು ( 1 , 1 )
ಮ'ಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಮ'ಯೊಳವತರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಮ(ಹಿ)ಮೆ ( 1 , 1 )
ಮ[ನೆ]ಯ ( 1 , 1 )
ಮ£ÀುªÀುಥನನು ( 1 , 1 )
ಮ£ವ ( 1 , 1 )
ಮಂqಲದೊಡೆಯನ ( 1 , 1 )
ಮz ( 1 , 1 )
ಮಕ ( 6 , 2 )
ಮಂಕಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಕಗಳಿದು ( 1 , 1 )
ಮಕದು ( 1 , 1 )
ಮಂಕನಳಿವ ( 1 , 1 )
ಮಂಕನು ( 1 , 1 )
ಮಕಮಕ ( 1 , 1 )
ಮಕಮಾರಿಯಿದೆನುತ ( 1 , 1 )
ಮಕರ ( 29 , 17 )
ಮಕರಕಂಠಿಯಧರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಮಕರಕಂಠಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಮಕರಕುಂಡಲ ( 10 , 10 )
ಮಕರಕುಂಡಲದ ( 1 , 1 )
ಮಕರಕುಂಡಲಧರ ( 2 , 2 )
ಮಕರಕುಂಡಲಧರನ ( 3 , 3 )
ಮಕರಕುಂಡಲಧರಾ ( 1 , 1 )
ಮಕರಕುಂಡಲವು ( 1 , 1 )
ಮಕರಕುಂಡಲವುಆನಂದ ( 1 , 1 )
ಮಕರಕುಂಡಲಾದಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಮಕರಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಕರಂದ ( 14 , 12 )
ಮಕರಂದದ ( 1 , 1 )
ಮಕರಂದದಲಿಎರಗಿ ( 1 , 1 )
ಮಕರಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಮಕರಂದನೊಲು ( 1 , 1 )
ಮಕರಂದಮಂ ( 1 , 1 )
ಮಕರದಮಂದಿರ ( 1 , 1 )
ಮಕರಂದವನು ( 2 , 2 )
ಮಕರಂದವನುಂಡು ( 1 , 1 )
ಮಕರಂದಾ ( 1 , 1 )