ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಠಾ'ನ್ನೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಠಾಕುರಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಠಾಕುರಾಯಿಕಾದು ( 1 , 1 )
ಠಾಕೂರನು ( 1 , 1 )
ಠಾಣದೀವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಠಾಣೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಠಾಣೇ ( 2 , 2 )
ಠಾಣ್ಯವಿದುಮಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಠಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಠಾರ ( 1 , 1 )
ಠಾರಕರ ( 1 , 1 )
ಠಾರನಾಗುತಲಿ ( 2 , 2 )
ಠಾರ್ವೆನೇ ( 1 , 1 )
ಠಾವ ( 2 , 1 )
ಠಾವಠಾವಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಠಾವದೋರಿತು ( 1 , 1 )
ಠಾವನೆ ( 1 , 1 )
ಠಾವಮಾಡಲು ( 1 , 1 )
ಠಾವಲಿ ( 3 , 3 )
ಠಾವಲಿತುಂಬಿಮೂರುಮನೆತುಂಬಿಬೇರೆ ( 1 , 1 )
ಠಾವವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಠಾವಿಕಿ ( 2 , 1 )
ಠಾವಿಕಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಠಾವಿಗಾಗಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಠಾವಿಗೆ ( 3 , 3 )
ಠಾವಿಗ್ಹೋಗದೆ ( 1 , 1 )
ಠಾವಿನ ( 2 , 2 )
ಠಾವಿನಲಿ ( 6 , 4 )
ಠಾವಿನಲಿಮಸ್ತಕಕೆ ( 1 , 1 )
ಠಾವಿನಲಿಸುಳಿವ ( 1 , 1 )
ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಠಾವಿನೊಳಿಹ ( 1 , 1 )
ಠಾವಿನೊಳು ( 1 , 1 )
ಠಾವಿಲಿ ( 3 , 3 )
ಠಾವಿಲಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಠಾವಿಲಿರಬೇಕಿದು ( 1 , 1 )
ಠಾವಿಲ್ಲ ( 3 , 2 )
ಠಾವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಠಾವುಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಠಾವೊತಾವರೆ ( 1 , 1 )
ಠಾಳಿಪಮೂಢರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಠಿ ( 1 , 1 )
ಠೀಕಣ್ಣಾ ( 1 , 1 )
ಠೀವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಠೀವಿಯ ( 2 , 2 )
ಠೀವಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಠೀವಿಯಿರುವುದೇ ( 1 , 1 )
ಠುಮಠೂಮಿಗುಟ್ಟುತಲಿಠೇವೇನೆ ( 1 , 1 )
ಠೆಕ್ಕೆಯಘಟ್ಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಠೇತಿ ( 1 , 1 )