ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಚಕ್ರ ( 91 , 40 )
ಚಕ್ರ- ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರ-ಶಿಕ್ಷಿತ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಕಪ್ಪಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಕರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಕಾಙÉÕಯ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಕೆ ( 4 , 3 )
ಚಕ್ರಕೌಸ್ತುಭಶಿರಿಯುಕುತ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಗತಿಯೂಈ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಗದಾ ( 4 , 4 )
ಚಕ್ರಗದಾಧರನೇ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಗದಾಪಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಗದಾಬ್ಜರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಗದೆ ( 4 , 4 )
ಚಕ್ರಗಧಾಧರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಗಧೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಗಳ ( 10 , 9 )
ಚಕ್ರಗಳನು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ( 2 , 1 )
ಚಕ್ರಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಗೋಗದಾಬ್ಜ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರತಾಂ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರತೀರ್ಥದ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರತೀರ್ಥದಹತ್ತಿರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರತೀರ್ಥದಿ ( 2 , 2 )
ಚಕ್ರತೀರ್ಥದೊಳಗೋಲಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರತೀರ್ಥರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರತೀರ್ಥಹರಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರದ ( 9 , 7 )
ಚಕ್ರದಡಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರದಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರದಲವನ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರದಲಿ ( 5 , 5 )
ಚಕ್ರದಲಿತಲೆಗಳನು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರದಂಶಮಕರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರದಿ ( 31 , 19 )
ಚಕ್ರದಿಂದ ( 8 , 5 )
ಚಕ್ರದಿಂದಲಿ ( 2 , 2 )
ಚಕ್ರದಿಂದ್ಹತಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರದಿಂದ್ಹುಟ್ಟಿದನರಿಯ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರದೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರದೊಡನೆದುಷ್ಟಭೂಪರಅತಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರದೊಳು ( 3 , 3 )
ಚಕ್ರದೋರ್ದಂಡ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರದ್ವಾದಶನಾಮಗಳನಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಧರ ( 27 , 16 )
ಚಕ್ರಧರನ ( 4 , 4 )