ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಗೆದಾಮೋದದಿ ( 1 , 1 )
ಒಗೆದಾಳು ( 1 , 1 )
ಒಗೆದು ( 3 , 3 )
ಒಗೆದು6 ( 1 , 1 )
ಒಗೆದೆ ( 1 , 1 )
ಒಗೆಯಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಒಗೆಯಲೇಸೋ ( 1 , 1 )
ಒಗೆಯಿರಿ ( 1 , 1 )
ಒಗೆವ ( 1 , 1 )
ಒಗೆವಾ ( 1 , 1 )
ಒಗ್ಗರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಒಗ್ಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಗ್ಗಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಗ್ಗಿಹುದೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿನ್ನೆಸೆದುಕ್ಷಿತಿಯರ ( 1 , 1 )
ಒಂಚೊರಿ ( 1 , 1 )
ಒಂಟಾ ( 1 , 1 )
ಒಂಟಿ ( 5 , 5 )
ಒಂಟಿಗನೆ ( 1 , 1 )
ಒಂಟಿಮುಗುಳು ( 1 , 1 )
ಒಂಟಿಮುತ್ತೊ ( 1 , 1 )
ಒಂಟಿಯ ( 1 , 1 )
ಒಂಟಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಒಂಟಿಯಾಗುವನು ( 1 , 1 )
ಒಂಟಿಯಾಗೊ ( 1 , 1 )
ಒಂಟಿರೂಪವ ( 1 , 1 )
ಒಂಟಿಲಿ ( 2 , 1 )
ಒಂಟೀ ( 1 , 1 )
ಒಂಟೀಲು ( 1 , 1 )
ಒಟುಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಂಟೆ ( 2 , 1 )
ಒಂಟೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಒಂಟೆಗಾತರ ( 1 , 1 )
ಒಂಟೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಂಟೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಒಂಟೆಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಟ್ಟಲು ( 1 , 1 )
ಒಟ್ಟಾಗ ( 1 , 1 )
ಒಟ್ಟಾಗಿ ( 3 , 3 )
ಒಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಒಟ್ಟಿಕೆಂಡ ( 1 , 1 )
ಒಟ್ಟಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಟ್ಟಿದನಾಗ ( 1 , 1 )
ಒಟ್ಟಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಟ್ಟಿನಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಟ್ಟು ( 5 , 5 )
ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ( 3 , 2 )
ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತುಮುತ್ತು ( 1 , 1 )