ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಕ್ಕಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಲು ( 3 , 3 )
ಉಕ್ಕಸಕೆ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿ ( 14 , 10 )
ಉಕ್ಕಿಚಲ್ಲುತ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿತು ( 5 , 5 )
ಉಕ್ಕಿತುಸಿಂಧು4ಹಾಹಾ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿತೆಂದನಲೂ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿದ ( 2 , 2 )
ಉಕ್ಕಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿದವು ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿದಳು ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿನ ( 14 , 7 )
ಉಕ್ಕಿಪ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿಬರುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿಬರುದೆನ್ನೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿಸನ್ನಮಿಸುವಲ್ಲೇಯೇ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿಸಿಸ್ವರತಇಂದಿರಾಪತಿ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿಸು ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿಸುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿಹದಿನಾಲ್ಕು ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿಹರಿಯುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕಿಹರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕುಎರೆದ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕುಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕುತ ( 3 , 2 )
ಉಕ್ಕುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕುವ ( 8 , 6 )
ಉಕ್ಕುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕುವದತಿ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕುವೊ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕುವೊಯೆಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕುವೋ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕುಹೇಳಲು ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕೇರಿತು ( 2 , 2 )
ಉಕ್ಕೇರಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕೇರಿದಳು ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕೇರುವದು ( 1 , 1 )
ಉಕ್ಕೋ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತ ( 2 , 2 )
ಉಕ್ತಅಭಯಪ್ರಸನ್ನ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತದಿ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತನಾಗಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತಮೀರದೆ ( 1 , 1 )
ಉಕ್ತರೀತಿ ( 1 , 1 )