ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಂಡೋ ( 2 , 2 )
ಗಡ್ ( 1 , 1 )
ಗಡ್‍ಗಡನೆ ( 1 , 1 )
ಗಡ್ಡ ( 5 , 4 )
ಗಡ್ಡಕೆ ( 1 , 1 )
ಗಡ್ಡಮೀಸೆ ( 1 , 1 )
ಗಡ್ಡಮೀಸೆಗಳುಸುತ್ತಿತು ( 1 , 1 )
ಗಡ್ಡವ ( 1 , 1 )
ಗಡ್ಡವಿರಿಸಿದರೇನು ( 1 , 1 )
ಗಡ್ಡವು ( 1 , 1 )
ಗಡ್ಡೆಯಾರಂಗಾ ( 1 , 1 )
ಗಡ್ಡೆಯೊಳಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಗಣ ( 30 , 15 )
ಗಣ- ( 1 , 1 )
ಗಣಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗಣಕೆ ( 7 , 4 )
ಗಣಕೆಕಂಠೀರವಕರಿರಾಜ ( 1 , 1 )
ಗಣಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಗಣಗಣಕೆನುತಲಿತನನನವೇಣುನಾದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಣಗಣಗಣಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಗಣಗಣರೆನಲು ( 1 , 1 )
ಗಣಗಳ ( 5 , 4 )
ಗಣಗಳಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಗಣಗಳಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಗಣಂಗಳು ( 2 , 2 )
ಗಣಗಳೇತಕೆ ( 1 , 1 )
ಗಣಂಗಳೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಗಣಗಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಗಣಜಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಗಣಣಿಯನು ( 1 , 1 )
ಗಣಣೆಯನು ( 1 , 1 )
ಗಣಣೇನೊ2 ( 1 , 1 )
ಗಣತಾವುಣ್ಣಲಾರರು ( 1 , 1 )
ಗಣದ ( 3 , 3 )
ಗಣದಭಿಲಾಷೆಗಳನು ( 1 , 1 )
ಗಣದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಣದಾಪ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಗಣದಿಂ ( 5 , 5 )
ಗಣದಿಂ- ( 1 , 1 )
ಗಣದೊಳಗವನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಣದೊಳು ( 2 , 2 )
ಗಣನಾಥ ( 14 , 10 )
ಗಣನಾಥಗಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಗಣನಾಥನ ( 3 , 2 )
ಗಣನಾಥನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಣನಾಥನೀಪರಿ ( 1 , 1 )
ಗಣನಾಥನೆ ( 2 , 2 )
ಗಣನಾಥಹೊಂದಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಗಣನಾಥಾ ( 3 , 3 )
ಗಣನಾಯಕ ( 4 , 4 )