ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಾಲ್ಗುಣಾ ( 1 , 1 )
ಫಾವಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಫಾಸಿಯ ( 1 , 1 )
ಫಾಳನೇತ್ರನಮಿತ್ರ ( 1 , 1 )
ಫೀಳಿಡುತ ( 1 , 1 )
ಫುಗಡಿ ( 2 , 2 )
ಫುಂಡತೊರೆವ ( 1 , 1 )
ಫುಡಿಫುಡಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಫುಂದದೆವೈದಿಕನೆ ( 2 , 2 )
ಫುಲ್ಕಸೀ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲ ( 7 , 6 )
ಫುಲ್ಲನಯನ ( 2 , 2 )
ಫುಲ್ಲನಯನರ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲನಯನೆ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲನಯನೆಯರ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲನಯ್ಯನು ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲನಲನೆಯರ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲನಾ¨sನÀ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲನಾಭ ( 2 , 2 )
ಫುಲ್ಲನಾಭಕೃಷ್ಣಚೆಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲನಾಭಕೃಷ್ಣನ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲನಾಭನ ( 16 , 9 )
ಫುಲ್ಲನಾಭನÀರೂಪಸೊಲ್ಲಕೇಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲನಾಭನಪದದಲಿಹ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲನಾಭನರಾಣಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲನಾಭನು ( 4 , 4 )
ಫುಲ್ಲನಾಭನೆ ( 3 , 3 )
ಫುಲ್ಲನೇತ್ರ ( 2 , 2 )
ಫುಲ್ಲನೇತ್ರಗೆ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲಭವ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲಯಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲಲೋಚನ ( 11 , 7 )
ಫುಲ್ಲಲೋಚನಪ್ರಿಯಗೆ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲಲೋಚನಾ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲಲೋಚನೆ ( 2 , 2 )
ಫುಲ್ಲಲೋಚನೆಯ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲಲೋಚನೇ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲಾಕ್ಷನ ( 2 , 2 )
ಫುಲ್ಲಾಕ್ಷನು ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲಾಕ್ಷನೆ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲಾಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ಫುಲ್ಲಾಸ್ತ್ರನನಲ್ಲಗಳೆಫುಲ್ಲಸುಮ ( 1 , 1 )
ಫೂತ್ಕಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಫೂತ್ಕಾರದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಫೂಯೆಂದಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಫೂರ್ಣಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಫೃತದ ( 1 , 1 )
ಫೇಡಾ ( 1 , 1 )