ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘನಹೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ಘನಹೊಳೆಯುತ ( 1 , 1 )
ಘನಾ ( 5 , 5 )
ಘನಾಂಗಗೆಅರಘಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘನಾಗುತ ( 1 , 1 )
ಘನಾಘನ- ( 2 , 2 )
ಘನಾಚಲವಂದು ( 1 , 1 )
ಘನಾತ್ಮಗಜವರದ ( 1 , 1 )
ಘನಾನಂದ ( 3 , 3 )
ಘನಾನಂದರೂಪ ( 1 , 1 )
ಘನಾನಂದವೇ ( 1 , 1 )
ಘನಾನುಭವವಾ ( 1 , 1 )
ಘನಾಬರದು ( 1 , 1 )
ಘನಾಮಾತ್ರ ( 1 , 1 )
ಘನಾರಣ್ಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಘನಾಸಕ್ತಿಯಮನಗಂಡು ( 1 , 1 )
ಘನಾಹೀ(ಹಿ)ತಕಾರಿಗೆಹುಗವರಿ ( 2 , 2 )
ಘನಾಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘನೃಣವ ( 1 , 1 )
ಘನೋದಕದ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನ ( 218 , 55 )
ಘನ್ನ1 ( 1 , 1 )
ಘನ್ನ1ಷಟ್ಚರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನ20 ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಅ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಕರುಣಾಳುವೆ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಕರುಣಿ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಕೃಪಾನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಗರಳ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಗಿರಿಯ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಗುಣಾರ್ಣವ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಗುರುರಾಮವಿಠಲನ್ನ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಗುರುವೆ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಘಾತಕನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಚಂದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಚಿತ್ತಕೆ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಜಾರತನಯೆತ್ತಬೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನತತ್ವಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಘನ್ನತರ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನತಿ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನತಿಗಿದು ( 1 , 1 )
ಘನ್ನತೆಯ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನತೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನತೆಯು ( 1 , 1 )
ಘನ್ನದಯವನು ( 1 , 1 )
ಘನ್ನದಯಾಂಬುಧೇಮನ್ನ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನದಿವ್ಯೋದಕದಿ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನದುರಿತ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನದುರಿತಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನದುರ್ಗಂಧ ( 1 , 1 )