ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಡಿಗೆಯನು ( 1 , 1 )
ಗಡಿಗೆಯನೋಡಿವರೇನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಗೆಯು ( 1 , 1 )
ಗಡಿಗೆಯೊಡೆದು ( 1 , 1 )
ಗಡಿಗೆಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಗೊಮ್ಮೆ ( 2 , 2 )
ಗಡಿಗ್ಹಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ಗಡಿತಡಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಬಿಡಿ ( 3 , 3 )
ಗಡಿಬಿಡಿಯನ್ನಾಲಾಗ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದಲ್ಯವರು ( 1 , 1 )
ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಮನೆಯವರು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಯನು ( 2 , 2 )
ಗಡಿಯಾರ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಶತ ( 1 , 1 )
ಗಂಡೀ ( 1 , 1 )
ಗಂಡು ( 22 , 13 )
ಗಂಡುಕುಮಾರನ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಗಚ್ಚಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಗಲಿ ( 10 , 8 )
ಗಂಡುಗಲಿಗಳ ( 2 , 2 )
ಗಂಡುಗಲಿಯಾಗಿರೊ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಗಲಿಯಾಗಿಹೆಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಗಲಿಯಾಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಗಲಿಯಾಗೋ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಗಲಿಯಾದರೂ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಗಲಿಯಿವನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಗಲಿಯು ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಗಳು ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಗೊಡಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಗೊಡಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಗೊಲ್ಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುತಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುತಾನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುದೀಕ್ಷೆಯ ( 1 , 1 )
ಗಡುಬಿನಪ್ರಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾಶೀರ್ವಾದ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ( 2 , 2 )
ಗಂಡುಮಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಗಡುವ ( 1 , 1 )
ಗಡುವು ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಸಿಂಹ ( 1 , 1 )
ಗಂಡುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಗಂಡೂಷೋದಕ ( 1 , 1 )
ಗಂಡೆಂದು ( 1 , 1 )
ಗಂಡೆಂಬುವದೇನು ( 1 , 1 )
ಗಂಡೆರಳೆ ( 1 , 1 )