ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏಳುಕೊಳ್ಳಗಳೇಳು ( 1 , 1 )
ಏಳುಕೋಟ ( 1 , 1 )
ಏಳುಗರುಡನೇರುತ ( 1 , 1 )
ಏಳುಗಾನಲೋಲನೆ ( 1 , 1 )
ಏಳುಗಿರಿ ( 1 , 1 )
ಏಳುಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಏಳುಗೇಣಿನ ( 1 , 1 )
ಏಳುಜಗನ್ಮೋಹನ ( 1 , 1 )
ಏಳುಜಗವ ( 1 , 1 )
ಏಳುತ ( 5 , 4 )
ಏಳುತಲಿ ( 2 , 2 )
ಏಳುತಲಿಹವು ( 1 , 1 )
ಏಳುತಲೀ ( 1 , 1 )
ಏಳುತಲೆದ್ದು ( 1 , 1 )
ಏಳುತಿರುವಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಳುತುದಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಳುತ್ತ ( 2 , 2 )
ಏಳುದಾರಿತೋರುವ ( 1 , 1 )
ಏಳುದಿನ ( 3 , 2 )
ಏಳುದಿನದ ( 2 , 2 )
ಏಳುದ್ವೀಪ ( 1 , 1 )
ಏಳುಧನ್ಯನಾದೆನೋ ( 1 , 1 )
ಏಳುನಗರಕ್ಕಧಿಪವೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಏಳುನವನೀತಧರ ( 1 , 1 )
ಏಳುನಾಗರ ( 1 , 1 )
ಏಳುನಿತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಏಳುನಿರುತಪೊರೆ ( 1 , 1 )
ಏಳುನೂರು ( 1 , 1 )
ಏಳುಪದ್ಮನಾಭಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ( 1 , 1 )
ಏಳುಪರಿಸರನೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಏಳುಪೀಠಕೆ ( 1 , 1 )
ಏಳುಬಾರಿಧಾರುಣಿ ( 1 , 1 )
ಏಳುಭಯಹಾರಿಭಾರತೀಶವಿಠ್ಠಲ ( 1 , 1 )
ಏಳುಭಾಗವತಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಏಳುಮಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಏಳುಮಂದರಧರ ( 1 , 1 )
ಏಳುಮುದ್ದುಮಖದ ( 1 , 1 )
ಏಳುಮುರಮರ್ದನನೆ ( 1 , 1 )
ಏಳುಮುರವೈರಿ ( 1 , 1 )
ಏಳುಮೂರು ( 1 , 1 )
ಏಳುಮೂರುಲೋಕದರಸು ( 1 , 1 )
ಏಳುಮೃಗ ( 1 , 1 )
ಏಳುಮೇಧಿನಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಏಳುಯೆಂಟಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಳುರಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಏಳುರವಿ-ಶಶಿನಯನಪ ( 1 , 1 )
ಏಳುಲೋಕವು ( 1 , 1 )
ಏಳುವ ( 2 , 2 )
ಏಳುವದ್ಹೀಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಏಳುವನೆ1 ( 1 , 1 )