ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಗಣಿಕ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿಗತುಣೋಪಮೋಪ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತ ( 113 , 46 )
ಅಗಣಿತಆದ್ಯಂತ ( 2 , 2 )
ಅಗಣಿತಗಣಿತಗಮ್ಯಚರಿತ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಗಮ್ಯಾಲೋಲಿತ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಗುಣ ( 7 , 2 )
ಅಗಣಿತಗುಣಗಣನಿರ್ಮಲತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಗುಣಗಣಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಗುಣಗಮ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಗುಣಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಗುಣನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಗುಣಪೂರ್ಣನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಗುಣಮಣಿ ( 2 , 1 )
ಅಗಣಿತಗುಣಮಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಗುಣಮಹಿಮ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಗುಣರನ್ನಯತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಚರಿತ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಜ್ಞಾನವಂತಾರೊ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತತೆ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತದ ( 2 , 2 )
ಅಗಣಿತದೋಷವ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತನ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತನಾಮ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಮದನನ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಮಹಿಮ ( 4 , 3 )
ಅಗಣಿತಮಹಿಮನ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಮಹಿಮನು ( 2 , 2 )
ಅಗಣಿತಮಹಿಮನೆ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಮಹಿಮಾ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಮಹಿಮಾಧಾರನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಮಹಿಮೆ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತವರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತವಾಗಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತವಾಗಿಹುದು1 ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತವಾದ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತವಾದಾಪ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತವೆಂಬುದೆ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತವೋ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಶಿವಗಣರೊಳು ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಸನ್ಮಹಿಮ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಾಗಣಿತ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಾಗಣಿತಮಹಿಮಭರಿತ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಾಗಣಿತಮಹಿಮೆ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಾಗುಣಧಾಮ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಾಘಘನ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಗಣಿತಾದವಿದ್ಯನೀತಾ ( 1 , 1 )