ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜ್ಞಾನೊಡಮೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೋತ್ತುಮ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೋದಯ ( 4 , 4 )
ಜ್ಞಾನೋದಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೋದಯದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೋದಯದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತುಕುಸುಮನಾಭನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೋನ್ಮತ್ತಭರಿತಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನುತಾನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಹರಿದಾಸತ್ವದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನೋಪದೇಷ್ಟನೆಂದೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನ್ವೆಶ್ವರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾಪಕ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾಪಕಕೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾಪಕಗೊಂಡನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾಪಕಗೊಂಡೆನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾಪಕಗೊಳಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾಪಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾಪಯಮೇ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾಪಿತೋ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾಪಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾವಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞೆಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞೇಯ ( 4 , 2 )
ಜ್ಞೇಯಗುರಿತವರಿಯದನಕ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞೇಯನಾಗುವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞೇಯನಿಗೆನಾನೆನ್ನದೆಂಬಭಿಮಾನವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞೇಶ ( 1 , 1 )
ಜ್ಬನ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯಾಗರ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯಾತ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯಾನದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯಾಲದಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯಾಲವ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯಾಳಿಸಬ್ಯಾಡಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೇóಷ್ಠನೆಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ( 3 , 3 )
ಜ್ಯೇಷ್ಠಕುವರ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೇಷ್ಠದೊಳು ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೇಷ್ಠರ್ಕ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೇಷ್ಠಸತಿಯಳೇನೇ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಭಿಷೇಕ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಭಿಷೇಕದುತ್ಸವವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೊತಿಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿ ( 36 , 23 )
ಜ್ಯೋತಿ44 ( 1 , 1 )