ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದತ್ತಾವಾಸ ( 1 , 1 )
ದತ್ತೆಂದು ( 1 , 1 )
ದತ್ತೆನಿಸಲು4 ( 1 , 1 )
ದತ್ತೆನ್ನಲು ( 1 , 1 )
ದತ್ಯಂತ ( 2 , 2 )
ದಂತ್ಯದ ( 1 , 1 )
ದತ್ಯಧಿಕ-ಕೊರತೆಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ದತ್ಯಾನಂದಿಪ ( 1 , 1 )
ದಂತ್ರಿಪಾಲ ( 1 , 1 )
ದಂಥ ( 2 , 2 )
ದಂಥಾ ( 1 , 1 )
ದಂದ ( 3 , 3 )
ದಂದಕೆ ( 1 , 1 )
ದಂದಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ದಂದದಂತಿಹ ( 1 , 1 )
ದಂದದಲಿ ( 1 , 1 )
ದಂದದಿ ( 5 , 4 )
ದಂದವಡೆದಿರ್ಪುದೇ ( 1 , 1 )
ದಂದವನ್ನು ( 1 , 1 )
ದಂದವೆಣಿಸುವಳು ( 1 , 1 )
ದಂದಶೂಕ ( 1 , 1 )
ದಂದಶೂಕಕಲಾಪ ( 1 , 1 )
ದಂದಳ ( 1 , 1 )
ದದಾನರಿತೆನಿಂದು ( 1 , 1 )
ದಂದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದದಿಘೃತ ( 1 , 1 )
ದಂದಿಂದ ( 1 , 1 )
ದಂದು ( 3 , 2 )
ದಂದುಗ ( 8 , 5 )
ದಂದುಗಕೊಳಗಾದೆ ( 1 , 1 )
ದಂದುಗಕ್ಕೊಳಗಹರು ( 1 , 1 )
ದಂದುಗಕ್ಕೊಳಗಹರು10 ( 1 , 1 )
ದಂದುಗಂಗಳಬಂಧ ( 1 , 1 )
ದಂದುಗದ ( 1 , 1 )
ದಂದುಗದಮಾಯಾಪ್ರ-ಬಂಧಕನೆ ( 1 , 1 )
ದಂದುಗದಲಿ ( 2 , 2 )
ದಂದುಗದಿ ( 1 , 1 )
ದಂದುಗದಿನೊಂದು ( 1 , 1 )
ದಂದುಗದೆಚ್ಚರಪರಾಪರದ ( 1 , 1 )
ದಂದುಗದೊಳು ( 2 , 2 )
ದಂದುಗವ ( 1 , 1 )
ದಂದುಗಾವ ( 1 , 1 )
ದದುಭುತ ( 2 , 2 )
ದಂದೂಗವನು ( 1 , 1 )
ದದ್ದಲಪುರವಾಸ ( 1 , 1 )
ದದ್ದಲಾಪುರ ( 1 , 1 )
ದದ್ದು ( 1 , 1 )
ದದ್ಯೋದನದಲುಪಗಾಯಿಸ್ವಾದಿಸುತ ( 1 , 1 )
ದದ್ವಯ ( 1 , 1 )
ದದ್ವಯಕೆರಗುವೆ ( 1 , 1 )