ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜ್ವರ ( 9 , 7 )
ಜ್ವರಕೌಷಧ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಛಳಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರತಾಪದಿಂದೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರತಾಪನೋಸರಿಸಲೇಶ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರದ ( 3 , 3 )
ಜ್ವರದಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರದಿಂದ ( 2 , 2 )
ಜ್ವರದಿಭ್ರಾಮಕನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಬಹುಜನರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಭೇದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಮಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರವ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರವಿರಲಾರೋಗ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಹರ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಹರಾಹ್ವಯನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಾತಿಶಯದಲಿ ( 2 , 2 )
ಜ್ವರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಾಪಸ್ಮಾರ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲತಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲನೇ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿತ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿತಕಿರೀಟಮಸ್ತಕ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿತಕುಂಡಲಸ್ಮಿತವದನ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಪ ( 3 , 2 )
ಜ್ವಲಿಪಅರಿಶಂಖ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಪಜಡಜ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಪುದು ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಪೆಸಂಚಿಂತಿಪರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಜ್ವಲಿಸಿತು ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸಿದಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸಿಮುದಮನದಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸಿಹರು ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತಿಅನಂತ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತಿವೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತಿಸುದರ್ಶನ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತಿಹ ( 3 , 2 )
ಜ್ವಲಿಸುತಿಹನು20ಉತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಬರೆಸಿಹರು ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಲಿರುವ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುವ ( 3 , 2 )
ಜ್ವಲಿಸುವಗ್ನಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುವಶ್ರೀತಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಸುವಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )