ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಟ್ಟಗಲ್ಲಗಳೊಮರಿಯಾವಿಗಳೊಶೂಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಂದ ( 2 , 2 )
ಬಟ್ಟದೊಡೆಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟದೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟನಿಕ್ಕಿ ( 2 , 2 )
ಬಟ್ಟನು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟನುಬೊಮ್ಮಇಂದೈವರು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟನೆ ( 2 , 2 )
ಬಟ್ಟಬಯಲನು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಬವಣೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಬವಣೆಹೇಳಿದಳು22ಸಮದುಃಖಿಗಳಾಗಿಹರಿಹರಿಯೆಂದೊದರಲು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಬೈಲ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಬೈಲೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಮುತ್ತಿನ್ಹಾರ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಮೊಲೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಮೊಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಯನುಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟರಳಲೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟರು ( 6 , 5 )
ಬಟ್ಟರೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಲ ( 4 , 3 )
ಬಟ್ಟಲದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಲನು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಲಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿಡುವೆವೋ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಲಾರತಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಲಿಡುವವರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಲು ( 5 , 5 )
ಬಟ್ಟಲುಗಳ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಲುಗಳು ( 2 , 1 )
ಬಟ್ಟಲೆಣ್ಣೆಯಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಲೊಳಗೆ ( 2 , 2 )
ಬಟ್ಟಲೊಳು ( 5 , 4 )
ಬಟ್ಟಲೋಳ್ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟವನ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟವನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟವನವ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟವರು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಸಂತುಷ್ಟರಾಮನ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಹಚ್ಚಿಕೈಲೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಳಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಳಾ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಳಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಳು ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಾ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಾದ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಾನು ( 1 , 1 )