ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದತ್ತ ( 21 , 13 )
ದತ್ತಕರ್ತೃತ್ವ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಗಿಂದಧಿಕ ( 1 , 1 )
ದತ್ತದಿ ( 1 , 1 )
ದತ್ತದೂರ್ವಾಸನನುಜ ( 1 , 1 )
ದತ್ತನ ( 1 , 1 )
ದತ್ತನಾಮಕ ( 1 , 1 )
ದತ್ತನಾಶ್ರಮದಿ ( 1 , 1 )
ದತ್ತನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದತ್ತನೀತ ( 1 , 1 )
ದತ್ತನು ( 1 , 1 )
ದತ್ತನುಬಂದ ( 1 , 1 )
ದತ್ತನೆಂದೆನ್ನಲು ( 1 , 1 )
ದತ್ತನೆನೆಸಿಕೊಂಡಅನುಪಮ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಪದ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಮಾಡಿಕೊಂಡನು ( 1 , 1 )
ದತ್ತರಾಜಾ ( 1 , 1 )
ದತ್ತರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದತ್ತರೂಪನೆ ( 1 , 1 )
ದತ್ತರ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ದತ್ತವಧೂತ ( 1 , 1 )
ದತ್ತವರ ( 1 , 1 )
ದತ್ತವಾದ ( 2 , 2 )
ದತ್ತವುಳ್ಳವಗೆ ( 1 , 1 )
ದತ್ತವುಳ್ಳವನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಸ್ವಾತಂತ್ಯ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಹರಿ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾ ( 2 , 2 )
ದತ್ತಾತ್ರಯ ( 4 , 3 )
ದತ್ತಾತ್ರಯನ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾತ್ರಯನಮೋ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾತ್ರಯನಲಿ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾತ್ರಯನು ( 2 , 2 )
ದತ್ತಾತ್ರಯಶುಭಕಾಯಾ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾತ್ರಯಾ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾತ್ರಯಾದ್ಯಮಿತ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾತ್ರೆಯಾ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ( 15 , 9 )
ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾತ್ರೇಯನೆ ( 2 , 2 )
ದತ್ತಾತ್ರೇಯನೇ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾತ್ರೇಯನೊಳಾಡುವಾ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ್ನಮೋ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ್ನಸುಮನಸೆ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾ ( 5 , 2 )
ದತ್ತಾಪಹಾರ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾಪಹಾರವನು ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾವಧೂತನು ( 1 , 1 )