ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಂಟನಾದವನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಾದವನೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಾದಾದರಿದಿ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಾದಾದರಿದಿವೀರ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಿಗೇನು ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಿರೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನು ( 3 , 3 )
ಬಂಟನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬಂಟನೆಂದೆನಿಸೆನ್ನ ( 2 , 2 )
ಬಂಟನೆಂದೆನಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನೆಂದೆನೇ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನೆಂಬುದ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನೊಡ್ಡೊಕ್ಕರೇನು ( 1 , 1 )
ಬಂಟನೋ ( 2 , 1 )
ಬಂಟನ್ಯಾತಕೆಸಾಧುಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನ್ಯಾತಕೆಸೋತ ( 1 , 1 )
ಬಂಟಬಲವು ( 1 , 1 )
ಬಂಟಯಾ ( 1 , 1 )
ಬಂಟರ ( 5 , 5 )
ಬಂಟರಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಟರನು ( 1 , 1 )
ಬಂಟರಾ ( 1 , 1 )
ಬಂಟರಾಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಂಟರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬಂಟರಾಗಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಟರಾಗಿರುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಬಂಟರಾಗಿಹರ್ವೈಕುಂಠಪತಿ ( 1 , 1 )
ಬಂಟರಾದವರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಬಂಟರಿಗಂಜಿಜಾರುವರೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಟರಿಗೆರೆದೆನಿರಯತಪ್ಪಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಟರಿಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಬಂಟರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಂಟರು ( 4 , 3 )
ಬಂಟರೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಟವಾಗಿಹರ ( 1 , 1 )
ಬಟಿವೆ ( 1 , 1 )
ಬಟುಗಲ್ಲದಿ ( 1 , 1 )
ಬಟುವೊವಿಧುವಂಶೇಂದ್ರನ ( 1 , 1 )
ಬಂಟೂ ( 1 , 1 )
ಬಟೆನಿಸ್ಸಾಳರವದಿ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟ ( 28 , 21 )
ಬಟ್ಟಕುಚಗಳ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಕುಚದ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಕುಚವ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಗಂಗಳೆ ( 1 , 1 )