ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಂಕಲ್ಪವಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪವಳ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪವಿದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪವು ( 4 , 3 )
ಸಂಕಲ್ಪವೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪವೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪವೆಂಬೋ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪಳೆ ( 2 , 2 )
ಸಂಕಲ್ಪಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪಾದಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ( 3 , 3 )
ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿತುದೀನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವರಿಗಹಿತಲ್ಪನೊಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪೆಂಬೋ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಷ್ಟೋಗದನಕ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಷ್ರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಸಕಳ ( 8 , 5 )
ಸಕಳಕೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಳಜ್ಞ ( 1 , 1 )
ಸಕಳವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸಕಳಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಷಿಪ್ರದಿಂದೋದಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಳಾರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಸಕಳಾರ್ಥಪೂರಿತ ( 1 , 1 )
ಸಕಳಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಾಂತಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಾರ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಾರಗಳು ( 1 , 1 )
ಸಕಾಲ ( 1 , 1 )
ಸಕಾಲದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಾಲದಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಾಲಾರ್ತಿನಿವಾರಕ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಾಶ ( 14 , 12 )
ಸಂಕಾಶÀ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಾಶಜನಹೃದೋಷ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಾಶದಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಾಶದೇವನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಾಶನೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಾಶವುಂಪೋಲ್ವುದಂಥಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಾಶಾ ( 2 , 2 )
ಸಂಕಾಶಾನೇಕಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಾಶಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಾಶಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಾಶೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಾಸೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಿರ್ತನೆಯಮಾಡು2ಅಂಬುಗುಳ್ಳಗಳಂತೆ ( 1 , 1 )