ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಲವೇನೊಇನ್ನು ( 1 , 1 )
ಫಲವೇನೋ ( 2 , 2 )
ಫಲವೊ ( 10 , 7 )
ಫಲವೊಗರುಡಾರೂಢನ ( 1 , 1 )
ಫಲವೊಂದೆಬಿಂದು ( 1 , 1 )
ಫಲವೋ ( 14 , 11 )
ಫಲವೋಕಾಂತನ ( 1 , 1 )
ಫಲವೋಯನಲು ( 1 , 1 )
ಫಲವ್ರತಭಯದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಫಲಶರಣರಿಗೀವುತ ( 1 , 1 )
ಫಲಶ್ರುತಿ ( 6 , 5 )
ಫಲಶ್ರುತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಶ್ರುತಿಯಭರದಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಶ್ರುತಿಯು ( 1 , 1 )
ಫಲಶ್ವಾನನ ( 1 , 1 )
ಫಲಸಂಘಟಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಫಲಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಸಂಯೋಗಗಳ ( 1 , 1 )
ಫಲಸಾರ ( 1 , 1 )
ಫಲಸಾರವಾ ( 1 , 1 )
ಫಲಸಿರಿವಿಠಲಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಸುವದುಂಟು ( 1 , 1 )
ಫಲಸ್ತುತಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಸ್ಥಿರ ( 1 , 1 )
ಫಲಸ್ವಾದವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಫಲಸ್ವಾಮ್ಯ ( 1 , 1 )
ಫಲಹಾರಗಳ ( 1 , 1 )
ಫಲಹಾರವ ( 1 , 1 )
ಫಲಹಾರವನೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಹಾರವು ( 1 , 1 )
ಫಲಹಾವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಾ ( 9 , 4 )
ಫಲಾಕ್ಷಸಖ ( 1 , 1 )
ಫಲಾನ್ನವನುಂಡು ( 1 , 1 )
ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಫಲಾವಳಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಾಹಾರವ ( 1 , 1 )
ಫಲಾಹಾರವನು ( 1 , 1 )
ಫಲಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಿತ ( 1 , 1 )
ಫಲಿತವಹ ( 1 , 1 )
ಫಲಿತವಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಿತವಾಗುವುದೋಸಾಜಕರ್ಮಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಫಲಿತವಾಗೊ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಪುರವಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಲ್ಲಿವೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸದಂತಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸದಿದೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸದು ( 1 , 1 )
ಫಲಿಸದೆಂದಿಗು ( 1 , 1 )