ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏರಲೆನ್ನುತಾ ( 1 , 1 )
ಏರವಾದರೆ ( 1 , 1 )
ಏರವ್ವ ( 1 , 1 )
ಏರಿ ( 78 , 30 )
ಏರಿಕೊಂಡನು ( 1 , 1 )
ಏರಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಏರಿಕೊಂಡುಬಾವಾನ ( 1 , 1 )
ಏರಿಕೊಂಡುಮಾರಿ ( 1 , 1 )
ಏರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಏರಿಗೋಪುರಾಲಯದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಏರಿತು ( 3 , 3 )
ಏರಿತೆ ( 1 , 1 )
ಏರಿದ ( 13 , 12 )
ಏರಿದಗೆÉ ( 1 , 1 )
ಏರಿದನು ( 1 , 1 )
ಏರಿದನೆ ( 1 , 1 )
ಏರಿದರು ( 2 , 2 )
ಏರಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಏರಿದರೇನು ( 1 , 1 )
ಏರಿದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಏರಿದವರು ( 1 , 1 )
ಏರಿದಶ್ರೇಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಏರಿದಳು ( 1 , 1 )
ಏರಿದಾ ( 3 , 2 )
ಏರಿದಾತನ2 ( 1 , 1 )
ಏರಿದುದನಿಳುಹುವರೆ ( 1 , 1 )
ಏರಿದೆ ( 6 , 5 )
ಏರಿದ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಏರಿನಿಂದನು ( 1 , 1 )
ಏರಿನಿಲುನಿಲುತ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಏರಿನೃಪವರನಪಮೃತ್ಯು ( 1 , 1 )
ಏರಿನೋಡಲು ( 1 , 1 )
ಏರಿಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ( 1 , 1 )
ಏರಿಪುದು ( 1 , 1 )
ಏರಿಪೋ ( 1 , 1 )
ಏರಿಬಂದಿಳಿದು ( 1 , 1 )
ಏರಿಬಂದು ( 1 , 1 )
ಏರಿಮೆರೆವಾಲಯದ ( 1 , 1 )
ಏರಿಯ ( 1 , 1 )
ಏರಿಯು ( 2 , 2 )
ಏರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಏರಿರ ( 1 , 1 )
ಏರಿಸಲಿಬಹುದು ( 1 , 1 )
ಏರಿಸಲಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಏರಿಸಿ ( 4 , 3 )
ಏರಿಸಿದ ( 2 , 2 )
ಏರಿಸಿದನಿವ ( 1 , 1 )
ಏರಿಸಿದವನ ( 1 , 1 )
ಏರಿಸಿರೆ ( 1 , 1 )
ಏರಿಸಿರೆಎಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )