ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎತ್ತನೇರಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತನೋಡಲು ( 3 , 3 )
ಎತ್ತನೋಡಿದರತ್ತ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತನೋಡಿದರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತನೋಡಿದರು ( 3 , 3 )
ಎತ್ತನೋಡಿದರುತವಾವ್ಯಾಪ್ತಿಯನೂ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಪೋದರು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಪೋದರೊ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಬೇಕೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಮರಿಯಲೀ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತರ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತರಕೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತರಕೇರಿಸಿಹ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲಟ್ಟಿದರತ್ತ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲಾದರೀಶನಂಥ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲಾದರು ( 2 , 2 )
ಎತ್ತಲಾದರುಣ್ಣಬಹುದು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲಾರದಲೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲಾರದವನೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲಾರೆ ( 2 , 2 )
ಎತ್ತಲಾರೆವು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲಿ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲಿಂದೊದಗಿತೊ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲಿದ್ದರೂ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲು ( 12 , 10 )
ಎತ್ತಲುತಾನು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲುತ್ತಮೋತ್ತಮನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲೂ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲೋ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಲ್ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತವದಲದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಸರಿಯ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಹೋದರೂ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಹೋದರೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಹೋದರೋ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಹೋಯಿತೊ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಾ ( 2 , 1 )
ಎತ್ತಾಗಿ ( 4 , 3 )
ಎತ್ತಾಗಿರುತಿರಲೂ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಾಗಿರುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಾರಕವೆಂದಾಶ್ರಯಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಾರೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಾಲು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಾಲೆತ್ತಲುತಾನು ( 1 , 1 )