ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಈಶಾದ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಈಶಾಧೀಶರು ( 1 , 1 )
ಈಶಾನ ( 4 , 3 )
ಈಶಾನಫಣಿಬ್ರಹ್ಮಇಂದಿರಾಪತಿ ( 1 , 1 )
ಈಶಾನಮಃ ( 1 , 1 )
ಈಶಾನಶೂಲಿಸದಾಶಿವನೆ ( 1 , 1 )
ಈಶಾನ್ಯ ( 1 , 1 )
ಈಶಾನ್ಯದಲಿ ( 2 , 2 )
ಈಶಾನ್ಯದಿಏಳುದಳಿದ ( 1 , 1 )
ಈಶಾನ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಈಶಾಪದುಮಜ ( 1 , 1 )
ಈಶಾಯ ( 1 , 1 )
ಈಶಾಯನಮಃ ( 1 , 1 )
ಈಶಾವಾಸ್ಯ ( 4 , 2 )
ಈಶಾವಾಸ್ಯವು ( 1 , 1 )
ಈಶಾವ್ಯಾಸಮಿದಂಸರ್ವಂ ( 1 , 1 )
ಈಶಾಹಿ ( 2 , 1 )
ಈಶಿತವ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಈಶಿತವ್ಯರೆಂಬರೋ ( 1 , 1 )
ಈಶಿಯವಕೋವಿದನ ( 1 , 1 )
ಈಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಈಶು ( 1 , 1 )
ಈಶೆ ( 3 , 3 )
ಈಶೆಯಾಗಿರುವೆ ( 1 , 1 )
ಈಶೇಂದ್ರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಈಶೇಷ- ( 1 , 1 )
ಈಶೇಷರುದ್ರರು ( 1 , 1 )
ಈಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಈಶ್ವರಂ ( 19 , 13 )
ಈಶ್ವರ77ಮಂಗಳದಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಈಶ್ವರಆನಂದಮಯ2ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ಈಶ್ವರಗಿಂ ( 1 , 1 )
ಈಶ್ವರಣ್ಣ ( 2 , 2 )
ಈಶ್ವರನ ( 2 , 2 )
ಈಶ್ವರನನ್ನೇ ( 1 , 1 )
ಈಶ್ವರನೀತನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಈಶ್ವರನು ( 1 , 1 )
ಈಶ್ವರನೂ ( 2 , 1 )
ಈಶ್ವರನೆ ( 1 , 1 )
ಈಶ್ವರಮಯವೆಂದುಘನವಾದ ( 1 , 1 )
ಈಶ್ವರವಿಶ್ವೇಶನಾದ ( 1 , 1 )
ಈಶ್ವರಶಂಕರ ( 1 , 1 )
ಈಶ್ವರಾಜÉ್ಞ ( 1 , 1 )
ಈಶ್ವರಿ ( 1 , 1 )
ಈಷಣ ( 5 , 3 )
ಈಷಣತ್ರಯ ( 3 , 2 )
ಈಷಣತ್ರಯದಾಸೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಈಷಣವು ( 1 , 1 )
ಈಷಣವೆಂದೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಈಷತ್ತೂ ( 1 , 1 )