ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಚಾರವಿಲ್ಲಬಲುದೈತ್ಯರೊಳು ( 1 , 1 )
ಆಚಾರವೇ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರವೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರವ್ಯಾತಕೆಸತ್ಯವಾದಿ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರಹೀನವು ( 1 , 1 )
ಆಚಾರಿಯೆನಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯ ( 12 , 7 )
ಆಚಾರ್ಯಕರಹಿಡಿದರು20ಪತಿವ್ರತಾ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯಗೆದಿಟವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯಗೆದೇವರ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯಗೆನೇರವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯಚೆನ್ನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯತನ್ನ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯನಮಾಮಿಪಂಕಜಚರಣಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆತಾನೇವೆ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯಪೊಡವಿಗೊಡೆಯನುವಿಜಯಗೋಪಾಲ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯಪ್ರಾಕೃತಹಾಡುವವಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯಮಾಂವಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯರ ( 3 , 3 )
ಆಚಾರ್ಯರನುನೇಮದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯರನ್ನಹೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ( 2 , 2 )
ಆಚಾರ್ಯರಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯರಲಿವಟುವ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ1ಹರಿದಾಸ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯರಾಗ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ( 5 , 4 )
ಆಚಾರ್ಯರು ( 4 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯರುಆನಂದ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯರುತೆರಳಲು ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯರುಪೇಳಿದರು ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯರುವೈದಿಕ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರ್ಯರೂಪದಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಚಿಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಆಚಿಂತೆ ( 1 , 1 )
ಆಚೆ ( 4 , 4 )
ಆಚೆಕಟ್ಟೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಚೆಗೀಚೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಚೆಗೆ ( 3 , 3 )
ಆಚೆದಡದಲ್ಲಿರುವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಚೆದಡದಿಂದಕುದುರೆ ( 1 , 1 )
ಆಚೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಆಚ್ಛಾದನ ( 1 , 1 )
ಆಚ್ಛಾದಿಕವು ( 1 , 1 )
ಆಚ್ಯುತಾನಂತ ( 1 , 1 )
ಆಚ್ಯುತಾನಂತನೆ ( 1 , 1 )
ಆಜÉÕಯಿಂದ ( 1 , 1 )