ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಜಾದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಾನಮ್ಮಪಾಪ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಾನಮ್ಮಮೇಣು ( 1 , 1 )
ಅಂಜಾನಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಾನೆ ( 2 , 1 )
ಅಂಜಾನೆತನಯಧ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿ ( 25 , 16 )
ಅಂಜಿಕಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕಿನ್ನೇತಕಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕಿನ್ನ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕಿಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಅಂಜಿಕಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕಿಲ್ಲಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕೆ ( 15 , 12 )
ಅಂಜಿಕೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕೆಯ ( 4 , 4 )
ಅಂಜಿಕೆಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕೆಯಾಗುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕೆಯಾಗುತಿದೆಮಂಜಿನಂದದ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ( 2 , 2 )
ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕೆಯು ( 2 , 2 )
ಅಂಜಿಕೇನವನೊಳು ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕೊಂಡು ( 2 , 1 )
ಅಂಜಿಕೊಂಡುಚಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕೊಂಡುಬಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕ್ಯಾತಕಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕ್ಯಾತಕೇ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಕ್ಯಾರಿಸಿತು ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಗುದ್ದುಹೊಕ್ಕೆಯಲ್ಲೊ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿದ ( 3 , 2 )
ಅಂಜಿದಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿದವನಂತೋಡುವ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿದಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿದೆನೊ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿದೆವಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿದೆವಯ್ಯಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿದೆವೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿದೆವೊ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿದ್ದು2ಧರಣಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿದ್ದು4ವಾಮನ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿನೀರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಪ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಪುಷ್ಪಫಲವ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಲಿದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿವರಾಹನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಶೇಷ ( 1 , 1 )