ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಗುವನ3 ( 1 , 1 )
ನಗುವನಖಗಧ್ವಜ ( 1 , 1 )
ನಗುವನಂತಾದ್ರೀಶನು ( 1 , 1 )
ನಗುವನಂತೆ ( 1 , 1 )
ನಗುವನು ( 3 , 3 )
ನಗುವನೆ ( 3 , 3 )
ನಗುವನೊಮದಗಜಗಮನೆಯರ ( 1 , 1 )
ನಗುವನೊಶ್ರೀಶರಾಮೇಶನರಸನ ( 1 , 1 )
ನಗುವಯ್ಯನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ನಗುವಯ್ಯಮುಟ್ಟಿದು ( 1 , 1 )
ನಗುವರ ( 1 , 1 )
ನಗುವರಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ನಗುವರಮ್ಮಯ್ಯಮನಸಿಜನಯ್ಯನ ( 1 , 1 )
ನಗುವರಲಿ ( 1 , 1 )
ನಗುವರಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನಗುವರಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ನಗುವರಲ್ಲವೊ ( 2 , 1 )
ನಗುವರಲ್ಲೋ ( 1 , 1 )
ನಗುವರಿಗೆಇರುಳು ( 1 , 1 )
ನಗುವರು ( 8 , 7 )
ನಗುವರುಒಂದು ( 1 , 1 )
ನಗುವರುಚಾಡಿ ( 1 , 1 )
ನಗುವರುಚಿನ್ನನೆಂದು ( 1 , 1 )
ನಗುವರುಶ್ರೀರಂಗ ( 1 , 1 )
ನಗುವರುಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ( 1 , 1 )
ನಗುವರೆ ( 1 , 1 )
ನಗುವರೆನ್ನ1 ( 1 , 1 )
ನಗುವರೆಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ನಗುವರೇ ( 1 , 1 )
ನಗುವರೊ ( 3 , 3 )
ನಗುವರೊಸೈಯೆ ( 1 , 1 )
ನಗುವರೋ ( 2 , 2 )
ನಗುವವನು ( 1 , 1 )
ನಗುವವರು ( 1 , 1 )
ನಗುವವಳೇ ( 1 , 1 )
ನಗುವಳಲ ( 1 , 1 )
ನಗುವಳು ( 4 , 4 )
ನಗುವಳುವರಲಿ ( 1 , 1 )
ನಗುವಳೊ ( 1 , 1 )
ನಗುವಾ ( 2 , 1 )
ನಗುವಿ ( 1 , 1 )
ನಗುವಿಂದ ( 1 , 1 )
ನಗುವಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ನಗುವಿನಿಂದಾರೋಗ್ಯ ( 1 , 1 )
ನಗುವು ( 2 , 2 )
ನಗುವುಕಾಣಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ನಗುವುಂಟು ( 1 , 1 )
ನಗುವುತಲೆ ( 1 , 1 )
ನಗುವುದು ( 2 , 2 )
ನಗುವುದೇ ( 3 , 3 )