ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಡಿಗೆಯಿಟ್ಟುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಗೆಯೊಳೆಸೆವ ( 1 , 1 )
ಉಂಡಿಟ್ಟಿಡುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಉಂಡಿತೋ ( 1 , 1 )
ಉಡಿದಾ- ( 1 , 1 )
ಉಡಿದಾರ ( 4 , 3 )
ಉಡಿದಾರವು ( 1 , 1 )
ಉಡಿದಾರಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಉಡಿದುಕಷ್ಟರೂಪದ ( 1 , 1 )
ಉಂಡಿದ್ದನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಉಡಿನಡು ( 1 , 1 )
ಉಡಿಮಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಯ ( 8 , 7 )
ಉಡಿಯಕ್ಕಿಮತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಯಲಿ ( 3 , 2 )
ಉಡಿಯಲಿಪೆಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ( 3 , 3 )
ಉಡಿಯಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿಉತ್ಸಂಗದೊಳೊಲಪಿನ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಯೊಡ್ಡಿ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಉಡಿಯೊಳೆತ್ತುವಳಂತೆ5 ( 1 , 1 )
ಉಡಿಯೋಳ್ ( 1 , 1 )
ಉಡಿವಡ್ಯಾಣಕೌಶೇಯಮಿನುಗುವಾಂಬರ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಸಿ ( 8 , 7 )
ಉಡಿಸಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಸಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಸಿದೆನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಸಿದೆನು ( 1 , 1 )
ಉಡಿಸಿಪೊಸ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಸಿಮೈತುಂಬ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಸುವಿಸೊಂಪಿನಂಚಿನ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಸುವೆ ( 2 , 2 )
ಉಡಿಸುವೆನು] ( 1 , 1 )
ಉಡಿಸ್ಫುರದ್ರತ್ನ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಹಾಕಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಡೀ ( 1 , 1 )
ಉಂಡು ( 76 , 30 )
ಉಡು- ( 1 , 1 )
ಉಂಡುಕರುಣಾಳು ( 1 , 1 )
ಉಡುಕು ( 1 , 1 )
ಉಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆಶೇಷಗಿರಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಡುಕೊರವಿಬೇಗಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ( 1 , 1 )
ಉಡುಗಣಕೆ ( 2 , 2 )
ಉಡುಗಣರಾಜನೆ ( 1 , 1 )
ಉಡುಗಣಾರ್ಚಿತ ( 1 , 1 )
ಉಡುಗಣಿಕ್ಷೇತ್ರದೊಳು ( 1 , 1 )
ಉಡುಗಲಿಲ್ಲದೇಹ ( 1 , 1 )
ಉಡುಗಳಂತೆ ( 1 , 1 )