ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಚೇತನನು ( 1 , 1 )
ಚೇತನರ ( 1 , 1 )
ಚೇತನರಂತರ ( 1 , 1 )
ಚೇತನರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಚೇತನರಿಗೆ ( 3 , 3 )
ಚೇತನರು ( 3 , 3 )
ಚೇತನರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಚೇತನವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಚೇತನವದು ( 1 , 1 )
ಚೇತನವನಿತ್ತವ ( 1 , 1 )
ಚೇತನವಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಚೇತನವಿಹುದೋ ( 1 , 1 )
ಚೇತನವೆನ್ನದು ( 2 , 2 )
ಚೇತನಾ ( 3 , 3 )
ಚೇತನಾಚೇತನ ( 3 , 3 )
ಚೇತನಾಚೇತನಕೆ ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾಚೇತನಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾಚೇತನಗಳೆರಡು ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾಚೇತನರಿಗುತ್ತಮಾಶ್ರಯನು ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾಚೇತನವು ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾಡುವದೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾತ್ಮ ( 2 , 2 )
ಚೇತನಾತ್ಮಕ ( 4 , 3 )
ಚೇತನಾತ್ಮಕಅ ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾತ್ಮಕನ ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾತ್ಮಕನು1 ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾತ್ಮಕನು2 ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾತ್ಮಕನು3 ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾತ್ಮಕಿ ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾತ್ಮತಾನಾದ ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾತ್ಮನ ( 1 , 1 )
ಚೇತನಾಧಾರ ( 1 , 1 )
ಚೇತಪಾಹಿ ( 1 , 1 )
ಚೇತರಿಸಾಲೊಲ್ಲೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಚೇತರಿಸಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಚೇತರಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಚೇತವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಚೇತಸ್ಕರಾಗಿಪ್ಪರಂತೇ ( 1 , 1 )
ಚೇತಾತ್ಮನಮೊ ( 1 , 1 )
ಚೇತಾತ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಚೇತಾನಿರ್ಗುಣ ( 1 , 1 )
ಚೇತಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಚೇತಿಸುವನು ( 1 , 1 )
ಚೇತೋದ್ಭವ ( 1 , 1 )
ಚೇತೋಭಯಧ್ವಸ್ಥವಂ ( 1 , 1 )
ಚೇತೋಹರನುತಿಪಾತ್ರ ( 1 , 1 )
ಚೇದಿ ( 1 , 1 )
ಚೇನು ( 1 , 1 )
ಚೇರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಚೇಲ ( 8 , 6 )