ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಣಿದೇನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ದಣಿದೇನಯ್ಯ2 ( 1 , 1 )
ದಣಿದೇಯನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ದಣಿಪ ( 1 , 1 )
ದಣಿಪುದು ( 1 , 1 )
ದಣಿಬ್ಯಾಡ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯ ( 7 , 5 )
ದಣಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯದಿರು ( 1 , 1 )
ದಣಿಯದು ( 2 , 2 )
ದಣಿಯದೆ ( 5 , 4 )
ದಣಿಯದೆನ್ನಮನ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯದೊ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯನೋಡದೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಬಡಿಸಿರೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಬೇಡಿ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಬ್ಯಾಡವೋ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಬ್ಯಾಡಿ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಬ್ಯಾಡಿರೊ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಲು ( 2 , 2 )
ದಣಿಯಲುಂಡು ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಲೇಕೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಲೊಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯವೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯವೆನ್ನವೆರಡು ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಳೂ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಾ ( 5 , 5 )
ದಣಿಯಾಗಾಳಿದರೇನು ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಾನು ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಾನೆಂದು ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಿತು ( 1 , 1 )
ದಣಿಯಿಂದೆಹರಿಮೆರೆದನು ( 1 , 1 )
ದಣಿಯು ( 1 , 1 )
ದಣಿಯುತ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯುತಲಿ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯುವ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯುವಂದದಿ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯುವರೊ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯುವುದು ( 1 , 1 )
ದಣಿಯುವೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯುವೆನೊ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯುವೆನೊ8 ( 1 , 1 )
ದಣಿಯೆ ( 5 , 4 )
ದಣಿಯೆತುಷ್ಟಿಬಡುವ9ಅನ್ನಮಯನು ( 1 , 1 )
ದಣಿಯೆನೊ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯೇ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯೋ ( 1 , 1 )
ದಣಿಲ್ಯಾಕೊ ( 1 , 1 )
ದಣಿವ ( 1 , 1 )
ದಣಿವಂತೆ ( 1 , 1 )