ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಚ್ಚಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿಸಲು ( 2 , 2 )
ಕಚ್ಚಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿಸಿಕರುಣಿ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿಸಿದರು ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿಹರಲ್ಲೊ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚೀತೆಚ್ಚರಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚು ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚುಟ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚುಟವ ( 2 , 2 )
ಕಚ್ಚುತ ( 3 , 2 )
ಕಚ್ಚುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚುತಲಿರೆ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚುತಲಿವೆ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚುತಿವೆದೊಡ್ಡೆಂಟು ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚುವ ( 4 , 4 )
ಕಚ್ಚೆ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚೆಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೊಅರ್ಥಿಕಚ್ಚೆಯಂನು ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚೆತನ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚೆಯ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚ್ಚುವನಲ್ಲೊ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಛಪ ( 10 , 9 )
ಕಚ್ಛಪಅವನಿಧರಹರಿಮೊಗಗೆತ್ಯಾಗ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಛಪತೀರ್ಥಸಿರಿವರಾಹ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಛಪನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಛಪರೂಪ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಛಪರೂಪದೊಳಾಗಿರಿಯನು ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಛಪವತಾರವ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಛಪಾಕಾರದೊಳು ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಛಪಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಛಪಾದಿ ( 1 , 1 )
ಕಛೇರಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಜ ( 20 , 11 )
ಕಂಜ- ( 1 , 1 )
ಕಂಜಕರ ( 1 , 1 )
ಕಂಜಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಜಕೇತನ ( 1 , 1 )
ಕಂಜಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಜಗಳ ( 1 , 1 )
ಕಂಜಗಳತಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಜಚರಣಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಜಚರಣಗದಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಜಚಿನ್ಹೆಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಕಂಜಜ ( 5 , 4 )
ಕಂಜಜತನಯನ ( 1 , 1 )
ಕಂಜಜನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಕಂಜಜನಯ್ಯಾ ( 2 , 2 )
ಕಂಜಜನಾಭ ( 1 , 1 )
ಕಂಜಜಮಾತೆ ( 1 , 1 )