ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಣ್ಣೆಹಚ್ಚಿಕೊಂಡೆರಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದೆವೆ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೋರಿಗಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೋರಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಎಣ್ಣೋರಿಗೆಯು1 ( 1 , 1 )
ಎಂತ ( 2 , 2 )
ಎಂತಅಸುರರು ( 1 , 1 )
ಎಂತನಿಂತು ( 1 , 1 )
ಎಂತಲೊ ( 1 , 1 )
ಎಂತಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಂತವಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಎಂತವನೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತಶನ ( 1 , 1 )
ಎಂತಹ ( 1 , 1 )
ಎಂತಹದಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಎಂತಹದು ( 1 , 1 )
ಎಂತಹದೋ ( 1 , 1 )
ಎಂತಹುದೊ ( 2 , 2 )
ಎಂತಹುದೋ ( 1 , 1 )
ಎಂತಾಗುವದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಎಂತಾಡೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತಾದಡಂತಹುದನಂತ ( 1 , 1 )
ಎಂತಾದಡೆಯು ( 1 , 1 )
ಎಂತಾದರಡಿಗಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತಾದರಾಗಲೀ ( 1 , 1 )
ಎಂತಾದರಿನ್ನೇನು ( 1 , 1 )
ಎಂತಾದರಿನ್ನೇನುಶ್ರೀನಿವಾಸನು ( 1 , 1 )
ಎಂತಾದರು ( 4 , 3 )
ಎಂತಾದರೂ ( 1 , 1 )
ಎತಾರ್ಥವ ( 1 , 1 )
ಎಂತಾಹದೀ ( 1 , 1 )
ಎಂತಾಹೆನಯ್ಯಅನ್ನಂತ ( 1 , 1 )
ಎಂತಿದ್ದೆವೊವಕ್ರಗತಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಎಂತಿಹುದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಎಂತಿಹುದೆಂಬೆಯ ( 1 , 1 )
ಎಂತಿಹುದೊ ( 1 , 1 )
ಎಂತಿಹುದೋ ( 1 , 1 )
ಎಂತಿಳಿಯದ ( 1 , 1 )
ಎಂತು ( 82 , 37 )
ಎಂತುಗೂಡುವದೊ ( 1 , 1 )
ಎಂತುಟೆಂದಾಡುವೆನು ( 1 , 1 )
ಎಂತುಂಟೊ ( 2 , 2 )
ಎಂತುಂಟೋ ( 1 , 1 )
ಎಂತುನಿಂತಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತುನುತಿಪೆ ( 2 , 2 )
ಎಂತುಹೇಳಿದರ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂತೀಹ್ಯ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂತು ( 7 , 6 )
ಎಂತೆಂತೂ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂತೊ ( 1 , 1 )
ಎಂತೆಂತೋ ( 2 , 2 )