ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಂಡನು ( 3 , 3 )
ಉಂಡನೆಅಡಿಗಡಿಗೊದಗಿದ ( 1 , 1 )
ಉಡಪಿ ( 2 , 1 )
ಉಡಪಿನ ( 1 , 1 )
ಉಡಪಿಯ ( 1 , 1 )
ಉಡಪಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಉಡಬಹುದುತುರುಕರಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಡಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಉಡಬೇಕ್ಹೀಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಡಮನೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಡಮೇಲೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಡರ ( 1 , 1 )
ಉಂಡರಗಿಸಿಕೊಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಡರಾಗುವುದೇನು ( 1 , 1 )
ಉಂಡರಾಣಿಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಉಂಡರು ( 2 , 2 )
ಉಂಡರುಣಬೇಕ್ಹೀಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಡರುರಮಾಪತಿನಿತ್ಯತೃಪ್ತಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಡರೆ ( 3 , 3 )
ಉಡಲಾಗದೇನಟ್ಟುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಉಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉಂಡಲಿಗಿಯ ( 1 , 1 )
ಉಂಡಲಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಉಂಡಲಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಉಡಲಿಲ್ಲ ( 3 , 3 )
ಉಡಲೀಸೆ ( 1 , 1 )
ಉಡಲು ( 7 , 6 )
ಉಡಲುಂಟು ( 2 , 2 )
ಉಡಲೊಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉಂಡವಗಿದು ( 1 , 1 )
ಉಂಡವಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಡವರಾರು ( 1 , 1 )
ಉಂಡಸುರನ ( 1 , 1 )
ಉಂಡಾ ( 1 , 1 )
ಉಡಾದೇ ( 1 , 1 )
ಉಂಡಿ ( 4 , 4 )
ಉಡಿಗಂಟೆ ( 2 , 2 )
ಉಡಿಗಂಟೆವೊಡ್ಯಾಣತೊಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಗಟ್ಟಿರಲು ( 1 , 1 )
ಉಡಿಗರಿಗುಡಿಸಿದ್ಹಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಗಿ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಗಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಗೆ ( 16 , 10 )
ಉಡಿಗೆ-ತೊಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಗೆಜ್ಜೆ ( 3 , 3 )
ಉಡಿಗೆತೊಟ್ಟಿಹ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಗೆಯ ( 2 , 2 )
ಉಡಿಗೆಯನೊಲ್ಲದಗೆಮಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಉಡಿಗೆಯಾಗಿರಲೇನು ( 1 , 1 )
ಉಡಿಗೆಯಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )